Skip to main content

De Ditt methode van werken

Per opdracht inven­ta­ri­se­ren we wat nodig is qua advies, inhoud, uit­ge­breid­heid van het onder­zoek en ont­werp. Van kleine tot grote pro­jec­ten volgen we een vaste aanpak, de Ditt-metho­de. De Ditt-metho­de bestaat uit een fra­me­work van vijf ver­schil­len­de fases.

Home > Werk­wij­ze > Ditt is onze aanpak

De vijf fases van Ditt

Inventarisatie- en adviesfase.

In deze fase wordt de hulp­vraag gecon­cre­ti­seerd en worden de kaders bekend. Welke iden­ti­teit moet het kan­toor uit­stra­len? Wat ver­wach­ten werk­ne­mers van hun nieuwe kan­toor? Wat zijn de busi­ness doel­stel­lin­gen ofte­wel wat is de groei­prog­no­se van de orga­ni­sa­tie? Dit noemen wij ‘work­pla­ce con­sul­tan­cy’. Hier­mee helpt Ditt bedrij­ven een pret­tig, func­ti­o­neel en inspi­re­rend kan­toor te rea­li­se­ren. De ont­wer­per inven­ta­ri­seert en defi­ni­eert het pro­ject. We stel­len een CST-team samen, waar­mee we het pro­ject kunnen star­ten en vol­tooi­en.

Ontwerpfase

Onze ont­wer­pers gaan aan de slag. Van Schets­ont­werp (SO), via Voor­lo­pig ont­werp (VO) tot Defi­ni­tief ont­werp (DO). In dit proces inte­gre­ren we moge­lijk­he­den voor duur­za­me keuzes, stre­ven we ernaar het per­fec­te kan­toor voor jou te ont­wik­ke­len, en gebrui­ken we ons eigen soft­wa­re­pro­gram­ma, Ditt Desig­ner, om jouw visie tot leven te bren­gen. Wens krijgt vorm. Abstract wordt con­creet. Ditt gaat aan de slag met ont­wer­pen en bouwen. Resul­taat: een kan­toor dat jou en je mede­wer­kers één op één past. Beleef via onze rea­lis­ti­sche ren­ders of via een VR-bril alvast jouw nieuwe kan­toor!

Inkoop- en werkvoorbereidingsfase

De cal­cu­la­tor en pro­ject­ma­na­ger gaan aan de slag en zetten de eerste stap­pen rich­ting de rea­li­sa­tie van jouw pro­ject. Met behulp van onze soft­wa­re ramen zij zorg­vul­dig de kosten in. Daar­naast ont­wik­ke­len ze een plan­ning om jouw ideale kan­toor­om­ge­ving te rea­li­se­ren.

Uitvoeringsfase. De bouw gaat van start

Het ont­werp is klaar om uit­ge­voerd te worden, een key moment! De bouw­hel­men gaan op. De pro­ject­ma­na­ger ver­vult een cen­tra­le rol, altijd beschik­baar als jouw pri­mai­re con­tact­per­soon gedu­ren­de de gehele uit­voe­ring van het pro­ject. Vei­lig­heid staat voorop; we volgen Health & Safety pro­to­col­len om het rea­li­se­ren van het nieuwe kan­toor veilig te laten ver­lo­pen. Ook is het moge­lijk dat er een Site Mana­ger aan­we­zig is om de bouw te bege­lei­den.

Tij­dens het pro­ject maken we gebruik van het klant­por­taal, zo kun je zelf ieder moment van de dag het pro­ject volgen en ont­vang je upda­tes over het proces. Door deze com­mu­ni­ca­tie en trans­pa­ran­tie kunnen we geza­men­lijk zorgen voor een vei­li­ge en suc­ces­vol­le rea­li­sa­tie van het kan­toor.

Evaluatie en nazorg

De samen­wer­king aan een pro­ject is altijd vol dyna­miek, het is dus goed om samen na afloop de gang van zaken en het eind­re­sul­taat te eva­lu­e­ren. ‘Great Offi­ces, Happy People’. Is dat gelukt?  Met behulp van ons klant­por­taal is het moge­lijk om terug te blik­ken naar de ver­schil­len­de fases van het pro­ject. 

Wij werken met over­tui­ging vol­gens beproef­de metho­des, zijn uiter­aard flexi­bel genoeg in het belang van een pro­ject zo nodig en op ver­ant­woor­de wijze daar­van af te wijken.