Skip to main content

Algemene Voorwaarden

ALGE­ME­NE VOOR­WAAR­DEN — DITT B.V. KvK 08146211

 

Alge­meen:

De onder­staan­de Alge­me­ne voor­waar­den bestaan uit een Alge­meen Deel A en een Bij­zon­der Deel B, welke onlos­ma­ke­lijk met elkaar zijn ver­bon­den.

 

A – ALGE­MEEN DEEL

 

Arti­kel 1 Defi­ni­ties

 1. Onder DITT wordt ver­staan: DITT B.V., dan wel geli­eer­de vennootschappen/ onder­ne­min­gen, zijnde
 2. Onder opdracht­ge­ver wordt ver­staan: de partij waar­door aan DITT een opdracht is ver­strekt tot (een com­bi­na­tie van) het leve­ren van zaken, het ver­rich­ten van dien­sten of het uit­voe­ren van werk­zaam­he­den, dan wel de partij die DITT heeft uit­ge­no­digd tot het doen van een aan­bie­ding
 3. Onder opdracht wordt ver­staan: de over­een­komst waar­bij DITT zich jegens opdracht­ge­ver heeft ver­bon­den tot (een com­bi­na­tie van) het leve­ren van zaken, het ver­rich­ten van dien­sten of het uit­voe­ren van werk­zaam­he­den.

 

Arti­kel 2 Toe­pas­se­lijk­heid

 1. Deze Alge­me­ne Voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle door DITT gedane aan­bie­din­gen en over­een­kom­sten tot het leve­ren van zaken en/of al dan niet daar­mee samen­han­gend tot het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den en/of dien­sten ten behoe­ve van opdracht­ge­ver. Zij zijn tevens van toe­pas­sing op alle ver­bin­te­nis­sen die voort­vloei­en uit nadien tussen par­tij­en geslo­ten over­een­kom­sten.
 2. Op alle werk­zaam­he­den en over­een­kom­sten van DITT is de De Nieuwe Rege­ling 2005 (DNR 2005) van toe­pas­sing. Voor archi­tect en advi­seur dient DITT gele­zen te worden.
 3. Indien bepa­lin­gen zoals opge­no­men in deze Alge­me­ne Voor­waar­den afwij­ken van de DNR 2005 dan pre­va­le­ren de bepa­lin­gen zoals opge­no­men in deze Alge­me­ne Voor­waar­den.
 4. Afwij­king van arti­ke­len in deze Alge­me­ne Voor­waar­den kan slechts schrif­te­lijk. De ove­ri­ge arti­ke­len in deze Alge­me­ne Voor­waar­den, waar­van niet uit­druk­ke­lijk wordt afge­we­ken, blij­ven onver­kort hun gel­ding
 5. Aan even­tu­eel over­een­ge­ko­men schrif­te­lij­ke afwij­kin­gen van deze Alge­me­ne Voor­waar­den kan opdracht­ge­ver geen rech­ten voor de toe­komst
 6. Toe­pas­sing van door opdracht­ge­ver inge­roe­pen Alge­me­ne Voor­waar­den wordt uit­druk­ke­lijk van de hand
 7. Indien één van de bepa­lin­gen in deze Alge­me­ne Voor­waar­den nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepa­ling daar­voor in de plaats te zijn opge­no­men die zoveel moge­lijk op de nie­ti­ge bepa­ling aan­sluit. Het­zelf­de geldt voor bepa­lin­gen waarop DITT om andere rede­nen geen beroep kan doen. De ove­ri­ge bepa­lin­gen van deze Alge­me­ne Voor­waar­den blij­ven ove­ri­gens te allen tijde in
 8. Deze Alge­me­ne Voor­waar­den gelden ook in de ver­hou­ding tussen opdracht­ge­ver en door DITT inge­scha­kel­de
 9. Indien enige bepa­ling van onze voor­waar­den in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepa­ling in de plaats de naar strek­king en bedoe­ling meest na gele­gen vol­gens de Wet wel toe­ge­sta­ne bepa­ling dan wel het­geen op dat punt op dat moment in de bran­che als rede­lijk en bil­lijk wordt

 

Arti­kel 3 Aan­bie­din­gen

 1. Alle aan­bie­din­gen zijn vrij­blij­vend, tenzij schrif­te­lijk anders is over­een­ge­ko­men. Een aan­bie­ding die een ter­mijn bevat kan door DITT te allen tijde worden her­roe­pen, zelfs na ont­vangst van de order c.q. opdracht, mits dit wordt gedaan binnen vijf
 2. Bij de aan­bie­ding mee­ge­zon­den docu­men­ta­tie­ma­te­ri­aal is, behou­dens anders­lui­den­de omschrij­ving, uit­slui­tend infor­ma­tief en bindt DITT
 3. Indien werk­zaam­he­den aan de E- en W‑installaties buiten de opdracht vallen is er bij het maken van het ont­werp, dat ten grond­slag ligt aan de aan­bie­ding, zoveel moge­lijk reke­ning gehou­den met de aan­we­zi­ge E- en W‑installatie. Even­tu­eel nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sin­gen zijn niet bij de (prijs van de) aan­bie­ding inbe­gre­pen. Indien opdracht­ge­ver hier­toe ver­zoekt, zal DITT hier­voor een (aparte) aan­bie­ding
 4. DITT behoudt zich uit­druk­ke­lijk de intel­lec­tu­e­le en indu­stri­ë­le eigen­doms­rech­ten voor op de door haar bij de aan­bie­ding ver­strek­te docu­men­ta­tie. Dit mate­ri­aal mag door opdracht­ge­ver niet worden ver­veel­vou­digd of aan derden worden getoond of ver­strekt zonder voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van DITT. Voor het ove­ri­ge mag het mate­ri­aal uit­slui­tend worden aan­ge­wend in het kader van de des­be­tref­fen­de

 

Arti­kel 4 Opdracht

 1. Een opdracht dient ten­min­ste een nadere omschrij­ving van de werk­zaam­he­den en van de rap­por­ta­ge c.q. het advies te bevat­ten. Werk­zaam­he­den die buiten de opdracht vallen zullen als meer­werk in reke­ning worden
 2. Wij­zi­gin­gen in de oor­spron­ke­lij­ke order c.q. opdracht van welke aard dan ook moeten schrif­te­lijk door DITT aan­vaard worden. De oor­spron­ke­lijk over­een­ge­ko­men ter­mijn van uit­voe­ring komt door de wij­zi­ging te
 3. Indien wij­zi­gin­gen in de (omstan­dig­he­den en dien­ten­ge­vol­ge in de) opdracht een hogere prijs ver­oor­za­ken dan voor­zien in de aan­bie­ding c.q. opdracht­be­ves­ti­ging, is DITT gerech­tigd de prijs dien­over­een­kom­stig te ver­ho­gen. Ver­an­de­rin­gen in de opdracht welke ver­min­de­ring van de kosten ten gevol­ge hebben kunnen aan­lei­ding geven tot dien­over­een­kom­sti­ge aan­pas­sing van de over­een­ge­ko­men

 

Arti­kel 5 Over­een­komst

 1. Een over­een­komst wordt eerst geacht rechts­gel­dig tot stand te zijn geko­men nadat DITT de order c.q. opdracht schrif­te­lijk heeft beves­tigd dan wel met de uit­voe­ring daar­van is begon­nen.
 2. De inhoud van de over­een­komst wordt bepaald door de offer­te en/of opdracht­be­ves­ti­ging van DITT en deze Alge­me­ne
 3. De rech­ten en ver­plich­tin­gen uit de overeenkomst(en) tussen DITT en opdracht­ge­ver kunnen door opdracht­ge­ver niet aan derden worden over­ge­dra­gen tenzij DITT hier­voor vooraf schrif­te­lij­ke toe­stem­ming heeft

 

Arti­kel 6 Prij­zen

 1. Tenzij anders ver­meld zijn de in de over­een­komst genoem­de prij­zen exclu­sief BTW, eind­schoon­maak, gemeen­te­lij­ke hef­fin­gen, leges e.d.
 2. Indien zich na het uit­bren­gen van de aan­bie­ding een wij­zi­ging in één der prijs­be­pa­len­de fac­to­ren voor­doet, waar­on­der mede begre­pen ver­ho­gin­gen van lonen, grond­stof­prij­zen, ver­voer­kos­ten, wis­sel­koer­sen, ver­ze­ke­rings­pre­mies en hef­fin­gen van over­heids­we­ge, heeft DITT het recht, zelfs indien de over­een­komst inmid­dels tot stand is geko­men, haar prij­zen dien­over­een­kom­stig aan te passen, tenzij vaste prij­zen zijn over­een­ge­ko­men. Prijs­wij­zi­gin­gen van meer dan 10% geven opdracht­ge­ver het recht om de over­een­komst te ont­bin­den tegen beta­ling van de door DITT reeds

 

gemaak­te (on)kosten, inte­res­ten en gederf­de winst, mits schrif­te­lijk en binnen zeven dagen na ont­vangst van de des­be­tref­fen­de mede­de­ling van DITT. Een ont­bin­ding als voor­meld geeft opdracht­ge­ver geen recht op ver­goe­ding van eni­ger­lei schade.

 1. De in de aan­bie­ding opge­ge­ven prijs is geba­seerd op de uit­voe­ring binnen nor­ma­le werk­tij­den. Indien ten gevol­ge van aan DITT niet toe te reke­nen oor­za­ken buiten de nor­ma­le tijden moet worden gewerkt dienen de extra kosten door opdracht­ge­ver te worden gedra­gen, tenzij in de offer­te of de opdracht­be­ves­ti­ging hier­mee reke­ning is gehou­den.
 2. Even­tu­eel meer­werk en/of werk buiten de gebrui­ke­lij­ke werk­tij­den zal sepa­raat in reke­ning worden gebracht tegen de door DITT gehan­teer­de stan­daard­prij­zen, — tarie­ven en ‑toe­sla­gen.

 

Arti­kel 7 Fac­tu­re­ring en beta­ling

 1. Tenzij schrif­te­lijk anders is over­een­ge­ko­men, zal fac­tu­re­ring als volgt plaats­vin­den:
  1. 50% van de totaal­prijs bij opdracht;
  2. 45% van de totaal­prijs bij aan­vang mon­ta­ge dan wel voor afle­ve­ring van de pro­duc­ten;
  3. De res­te­ren­de 5% bij afle­ve­ring dan wel, indien werk­zaam­he­den zijn over­een­ge­ko­men, bij ople­ve­ring van het werk;
 2. Kunde is ver­plicht alle fac­tu­ren zonder kor­ting of ver­re­ke­ning binnen veer­tien dagen na fac­tuur­da­tum te beta­len — behou­dens anders­lui­den­de ver­mel­ding op de fac­tuur – door stor­ting op een door DITT op de fac­tuur aan te geven
 3. Indien fac­tu­ren niet binnen de genoem­de ter­mij­nen worden betaald, is opdracht­ge­ver in ver­zuim door het enkele ver­loop van de over­een­ge­ko­men beta­lings­ter­mijn, zonder dat daar­toe een inge­bre­ke­stel­ling is ver­eist, onge­acht of de over­schrij­ding daar­van opdracht­ge­ver al dan niet kan worden
 4. Onver­min­derd de haar verder toe­ko­men­de rech­ten is DITT alsdan bevoegd een rente te bere­ke­nen over het open­staan­de bedrag van 1% per maand of een gedeel­te van een maand, te bere­ke­nen vanaf de betref­fen­de
 5. Bij ver­zuim van opdracht­ge­ver is DITT gerech­tigd haar ver­plich­tin­gen met onmid­del­lij­ke ingang op te
 6. Alle door DITT gemaak­te bui­ten­ge­rech­te­lij­ke en gerech­te­lij­ke kosten in het kader van een geschil met opdracht­ge­ver, zowel eisen­de als ver­we­ren­de, zijn voor reke­ning van opdracht­ge­ver. De bui­ten­ge­rech­te­lij­ke incas­so­kos­ten, vast te stel­len con­form het incas­so­ta­rief van de Neder­land­se Orde van Advo­ca­ten, de gerech­te­lij­ke incas­so­kos­ten op het daad­wer­ke­lijk door DITT ter zake van de pro­ce­du­re betaal­de bedrag, ook voor zover dit de geli­qui­deer­de pro­ces­kos­ten te boven
 7. Bin­nen­ko­men­de beta­lin­gen strek­ken tot vol­doe­ning van de oudst open­staan­de posten (rente en kosten daar­on­der begre­pen), zelfs al ver­klaart opdracht­ge­ver te dien aan­zien anders.
 8. Ver­tra­ging van het werk door omstan­dig­he­den aan de zijde van de opdracht­ge­ver laten de beta­lings­ter­mij­nen
 9. Beta­lin­gen dienen te geschie­den zoals op de fac­tuur is aan­ge­ge­ven, 95% moet betaald zijn bij aan­vang mon­ta­ge dan wel voor afle­ve­ring van de goe­de­ren. De datum van ont­vangst dan wel die van de bij­schrij­ving wordt geacht de datum van beta­ling te
 10. De beta­lings­ver­plich­ting van opdracht­ge­ver wordt niet opge­schort:
  1. indien en voor zover opdracht­ge­ver meent op zijn beurt jegens DITT aan­spra­ken gel­dend te kunnen maken, ook niet indien deze aan­spra­ken samen­han­gen met recla­me;
  2. indien het werk wordt ver­traagd door omstan­dig­he­den aan de zijde van opdracht­ge­ver.

 

Arti­kel 8 Annu­le­ring

In geval van gehele of gedeel­te­lij­ke annu­le­ring door opdracht­ge­ver, welke niet aan DITT is toe te reke­nen, zijn alle door DITT ter zake van de order c.q. opdracht gemaak­te kosten als­me­de de gederf­de winst onmid­del­lijk opeis­baar, met een mini­mum van 10% van de hoofd­som, alles voor zoveel nodig ver­meer­derd met even­tu­e­le door DITT ten gevol­ge van de annu­le­ring gele­den schade.

 

Arti­kel 9 Proef­op­stel­ling

 1. Indien opdracht­ge­ver dat wenst kan een proef­op­stel­ling door DITT worden
 2. Voor de proef­op­stel­ling is DITT gerech­tigd de wer­ke­lij­ke kosten met een opslag van 10% (inclu­sief BTW) over­een­kom­stig arti­kel 7 van deze Alge­me­ne Voor­waar­den in reke­ning te
 3. In geval opdracht­ge­ver de pro­duc­ten wenst te behou­den zullen deze nor­maal in reke­ning worden gebracht, inclu­sief de mon­ta­ge- en instal­la­tie­kos­ten onder aftrek van reeds betaal­de bedra­gen.
 4. Ten aan­zien van de proef­op­stel­ling is opdracht­ge­ver vanaf het moment van ter­be­schik­king­stel­ling op de loca­tie van opdracht­ge­ver tot de vol­tooi­ing van de ver­wij­de­ring door DITT vol­le­dig aan­spra­ke­lijk voor ver­lies en bescha­di­ging van de zaken. De proef­op­stel­ling blijft te allen tijde eigen­dom van

 

Arti­kel 10 Lever­tijd, (op)levering en risico

 1. De in de aan­bie­ding en/of de opdracht­be­ves­ti­ging genoem­de c.q. over­een­ge­ko­men ter­mijn van (op)levering geldt niet als fatale ter­mijn, ook niet indien deze door opdracht­ge­ver uit­druk­ke­lijk is aan­vaard. Bij niet-tij­di­ge (op)levering is DITT dan ook eerst na schrif­te­lij­ke inge­bre­ke­stel­ling in
 2. Ter­mij­nen waar­bin­nen de over­een­ge­ko­men prestatie(s) door DITT moet(en) worden (op)geleverd worden in ieder geval, maar niet uit­slui­tend, auto­ma­tisch ver­lengd met de periode(n) ter vast­stel­ling door DITT indien:
  1. er sprake is van ver­tra­ging ten gevol­ge van enige, de uit­voe­ring tij­de­lij­ke ver­hin­de­ren­de, omstan­dig­he­den onge­acht of deze DITT kunnen worden toe­ge­re­kend;
  2. Kunde in één of meer ver­plich­tin­gen jegens DITT, uit welke hoofde dan ook, onge­acht of de rede­nen daar­voor gegrond zijn of niet, tekort schiet of er gegron­de vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schie­ten;
  3. Kunde DITT niet in staat stelt tot uit­voe­ring van het met hem over­een­ge­ko­me­ne over te gaan. Deze situ­a­tie doet zich onder meer voor indien opdracht­ge­ver in gebre­ke blijft DITT de beno­dig­de gege­vens, zaken of faci­li­tei­ten ter beschik­king te stel­len (in welk geval DITT het recht heeft de extra kosten in reke­ning te bren­gen).
 3. Voor zover niet anders over­een­ge­ko­men zal de ter­mijn van leve­ring ingaan op het laat­ste der vol­gen­de tijd­stip­pen:
  1. de dag vol­gend op die van de dag­te­ke­ning van de laat­ste onder­te­ke­ning;
  2. de dag van ont­vangst door DITT van alle voor de uit­voe­ring van de opdracht nood­za­ke­lij­ke beschei­den, gege­vens, ver­gun­nin­gen, mate­ri­aal­keu­zes, etc.;
  3. de dag van de ver­vul­ling van de voor het aan­van­gen van de werk­zaam­he­den nood­za­ke­lij­ke for­ma­li­tei­ten;
  4. de dag van ont­vangst van de over­een­ge­ko­men som van eerste beta­ling;
  5. de dag van ont­vangst door DITT van de goed­ge­keur­de teke­nin­gen en ont­wer­pen.
 4. Het werk wordt geacht te zijn opge­le­verd op de eerste van de vol­gen­de tijd­stip­pen:
  1. goed­keu­ring door opdracht­ge­ver;

 

 1. na ver­loop van acht dagen na schrif­te­lij­ke dan wel mon­de­lin­ge mede­de­ling door DITT dat het werk is vol­tooid;
 2. door inge­bruik­na­me van het werk of gedeel­ten daar­van.
 1. Deel(op)leveringen zijn toe­ge­staan.
 2. Indien opdracht­ge­ver zijn goed­keu­ring aan het werk of een gedeel­te daar­van wenst te ont­hou­den zal hij dit schrif­te­lijk binnen acht dagen na de mede­de­ling van DITT dat het werk is vol­tooid aan DITT te kennen dienen te geven onder opgave van reden(en) en gebrek(en).
 3. Kunde zal zijn goed­keu­ring slechts ont­hou­den in geval van ern­sti­ge gebre­ken die gebruik van het werk in de weg
 4. Het risico gaat over op opdracht­ge­ver:
  1. zodra deze in het ver­voer­mid­del zijn gela­den;
  2. als buiten de schuld van DITT de zaken niet kunnen worden afge­le­verd;
  3. bij enig ver­zuim aan de zijde van de

 

Arti­kel 11 Recla­mes

 1. Op straf­fe van verval van zijn recht tot recla­me­ren dient opdracht­ge­ver even­tu­e­le recla­mes ter zake de uit­voe­ring c.q. (deel)oplevering van de opdracht binnen acht dagen na de uit­voe­ring van de betref­fen­de (deel)opdracht schrif­te­lijk aan DITT melden, onder nauw­keu­ri­ge omschrij­ving van de klacht(en). Recla­mes gemeld na ver­loop van voor­mel­de peri­o­de worden niet meer
 2. Het in behan­de­ling nemen van een recla­me schort de beta­lings­ver­plich­ting van opdracht­ge­ver niet op.
 3. Recla­me is niet moge­lijk indien:
  1. de schade is ver­oor­zaakt door nala­tig­heid van opdracht­ge­ver;
  2. Kunde heeft gehan­deld in strijd met uit­druk­ke­lij­ke instruc­ties en aan­wij­zin­gen van DITT;
  3. Kunde niet aan zijn ver­plich­tin­gen jegens DITT (zowel finan­ci­eel als anders­zins) heeft
 4. Indien de inzich­ten in de bran­che dan wel de ter zake rele­van­te over­heids­voor­schrif­ten zich na con­tract­slui­ting wij­zi­gen, kan dat DITT niet toe­ge­re­kend worden en opdracht­ge­ver kan daar­aan geen recht ont­le­nen om te
 5. In geval de opdracht­ge­ver met inacht­ne­ming van het in dit arti­kel bepaal­de recla­meert en zijn recla­me door DITT gegrond wordt bevon­den zal DITT te hare keuze de opdracht alsnog op juiste wijze uit­voe­ren c.q. uit laten voeren of een prijs­re­duc­tie ver­le­nen. De door opdracht­ge­ver hier­aan te ont­le­nen rech­ten zijn niet vat­baar voor over­dracht noch voor over­gang van
 6. Indien buiten de boven omschre­ven geval­len aan een klacht aan­dacht wordt geschon­ken, geschiedt dit geheel onver­plicht.

 

Arti­kel 12 Ver­plich­tin­gen opdracht­ge­ver

 1. Kunde is ver­plicht tot in ont­vangst­ne­ming en con­tro­le van de door hem gekoch­te pro­duc­ten op de over­een­ge­ko­men plaats van
 2. In geval­len van mon­ta­ge- of instal­la­tie­werk­zaam­he­den is opdracht­ge­ver ver­plicht zorg te dragen voor:
  1. tij­di­ge beschik­baar­heid van de ruimten/plaatsen waarin het werk moet worden uit­ge­voerd en de aan­we­zig­heid van elek­tri­ci­teit, licht, water en ver­war­ming als­me­de sani­tai­re voor­zie­nin­gen en ver­blijfs­ruim­te voor per­so­neel. De ruim­ten waarin het werk moet worden uit­ge­voerd dienen, voor zover van toe­pas­sing, glas­dicht te zijn, de wanden lood­recht, de hoeken haaks, de vloe­ren droog en schoon. Ook dient aan alle andere bouw­kun­di­ge eisen te zijn vol­daan en alle ove­ri­ge bouw­werk­zaam­he­den te zijn

 

 1. tij­di­ge beschik­baar­heid van een droge, ver­warm­de, ver­lich­te en afzon­der­lijk afsluit­ba­re ruimte in de direc­te nabij­heid van het uit te voeren werk ten behoe­ve van per­so­neel en mate­ri­eel;
 2. de ver­eis­te ver­gun­nin­gen, goed­ge­keur­de bouw­te­ke­nin­gen en de nodige uit­voe­rings­ge­ge­vens;
 3. onbe­lem­mer­de voort­gang van de werk­zaam­he­den, ook indien ande­ren voor of ten behoe­ve van opdracht­ge­ver werk­zaam­he­den uit­voe­ren;
 4. maat­re­ge­len dat het publiek geen toe­gang heeft tot de plaats waar het werk wordt uit­ge­voerd;
 5. maat­re­ge­len ter voor­ko­ming van ver­lies en bescha­di­ging van de afge­le­ver­de pro­duc­ten als­me­de gereed­schap­pen en werk­tui­gen van DITT voor uit­voe­ring van het werk;
 6. onbe­lem­mer­de toe­gang via een ver­har­de weg tot aan de plaats van uit­voe­ring van het werk voor mede­wer­kers, mate­ri­eel en voer­tui­gen van DITT in ver­band met de uit­voe­ring van het werk;
 7. ter­be­schik­king­stel­ling van hulp­krach­ten ter ver­plaat­sing van mate­ri­aal dat niet door twee per­so­nen kan worden ver­plaatst als­me­de voor gebruik gereed zijnde stei­gers, stel­lin­gen, lad­ders en andere ver­eis­te hulp­ma­te­ri­a­len als brand­stof en pers­lucht en ade­qua­te takel- en lift­werk­tui­gen inclu­sief bedie­ning en in het alge­meen los­ap­pa­ra­tuur en trans­port­mid­de­len voor hori­zon­taal en ver­ti­caal trans­port;
 8. een juiste rela­tie­ve voch­tig­heids­graad en tem­pe­ra­tuur vanaf de aan­vang van de werk­zaam­he­den tot ople­ve­ring van het werk;
 9. bescher­ming tegen schade door derden aan gele­ver­de en/of geïn­stal­leer­de zaken;
 10. coör­di­na­tie tussen alle betrok­ke­nen zodat een onbe­lem­mer­de voort­gang van de werk­zaam­he­den is gewaar­borgd.
 1. Indien aan het boven­staan­de niet is vol­daan is DITT gerech­tigd het werk op te schor­ten, in welk geval de ople­ve­rings­ter­mijn even­re­dig wordt ver­lengd. Extra kosten, waar­on­der die van opslag, kunnen opdracht­ge­ver in reke­ning worden gebracht.
 2. Onver­min­derd haar andere rech­ten en vor­de­rin­gen is DITT gerech­tigd tot ver­goe­ding van extra kosten ver­band hou­den­de met het niet nako­men van de boven­ver­mel­de ver­plich­tin­gen van Kunde.
 3. Tenzij anders over­een­ge­ko­men, blij­ven ver­van­gen of afko­men­de mate­ri­a­len de eigen­dom van opdracht­ge­ver, ter­wijl hij de eigen­dom ver­krijgt van embal­la­ge­ma­te­ri­aal voor zover niet van waarde voor

 

Arti­kel 13 Wan­pres­ta­tie, opzeg­ging, ont­bin­ding, opschor­ting

 1. DITT is bevoegd zonder inge­bre­ke­stel­ling de over­een­komst met onmid­del­lij­ke ingang, zonder rech­ter­lij­ke tus­sen­komst, geheel of gedeel­te­lijk op te zeggen, te ont­bin­den of de uit­voe­ring daar­van op te schor­ten, zulks onver­min­derd de haar ove­ri­gens toe­ko­men­de rech­ten (op nako­ming en/of scha­de­ver­goe­ding), indien:
  1. Kunde in gebre­ke blijft de ver­plich­tin­gen uit de over­een­komst tussen par­tij­en (inclu­sief de onder­lig­gen­de alge­me­ne voor­waar­den) na te komen;
  2. Kunde in strijd han­delt met enige bepa­ling van de over­een­komst tussen par­tij­en of deze Alge­me­ne Voor­waar­den;
  3. Kunde — indien het een natuur­lij­ke per­soon is — over­lijdt of onder cura­te­le wordt gesteld, dan wel indien deze sur­se­an­ce van beta­ling aan­vraagt of aan­gif­te tot fail­liet­ver­kla­ring doet;
  4. het fail­lis­se­ment van opdracht­ge­ver wordt aan­ge­vraagd;

 

 1. het bedrijf van opdracht­ge­ver wordt stil­ge­legd of geli­qui­deerd of geheel of gedeel­te­lijk wordt over­ge­no­men;
 2. een onder­hands akkoord wordt aan­ge­bo­den;
 3. op enig ver­mo­gens­be­stand­deel van opdracht­ge­ver exe­cu­to­ri­aal of con­ser­va­toir beslag wordt gelegd;
 4. inge­vol­ge de daar­toe strek­ken­de bepa­lin­gen van de Coör­di­na­tie­wet Soci­a­le Ver­ze­ke­rin­gen en/of de Invor­de­rings­wet 1990 mede­de­ling van beta­lings­on­macht wordt gedaan.
 1. In alle geval­len, zoals genoemd in dit lid 1 van dit arti­kel, is iedere vor­de­ring op opdracht­ge­ver ter­stond opeis­baar zonder dat DITT tot enige scha­de­ver­goe­ding gehou­den is. De opdracht­ge­ver zal DITT in dat geval vol­le­dig scha­de­loos stel­len, onder meer ter zake van winst­der­ving.
 2. In alle geval­len waarin opdracht­ge­ver er seri­eus reke­ning mee moet houden zijn ver­plich­tin­gen jegens DITT niet te kunnen nako­men, waar­on­der mede begre­pen de in dit arti­kel genoem­de geval­len, als­me­de indien opdracht­ge­ver voor­ne­mens is Neder­land met­ter­woon te ver­la­ten, is opdracht­ge­ver ver­plicht DITT daar­van ter­stond tele­fo­nisch kennis te geven en deze ken­nis­ge­ving schrif­te­lijk te
 3. Het in lid 1 van dit arti­kel bepaal­de is van over­een­kom­sti­ge toe­pas­sing indien opdracht­ge­ver, na daar­toe schrif­te­lijk te zijn uit­ge­no­digd, niet binnen zeven dagen naar het oor­deel van DITT pas­sen­de zeker­heid heeft

 

Arti­kel 14 Eigen­doms­voor­be­houd

 1. Leve­ring vindt plaats onder eigen­doms­voor­be­houd. Dit voor­be­houd geldt ter zake van vor­de­rin­gen tot beta­ling van alle door DITT aan opdracht­ge­ver krach­tens enige over­een­komst gele­ver­de of te leve­ren zaken en/of in het kader van leve­ring ver­rich­te werk­zaam­he­den, als­me­de ter zake van vor­de­rin­gen, met inbe­grip van even­tu­e­le renten, boetes en kosten, wegens het tekort­schie­ten van opdracht­ge­ver in de nako­ming van deze
 2. DITT is bevoegd om in één van de geval­len, zoals omschre­ven in arti­kel 13 lid 1 van deze Alge­me­ne Voor­waar­den, de gele­ver­de zaken die over­een­kom­stig lid 1 van dit arti­kel haar eigen­dom zijn geble­ven, op kosten van de opdracht­ge­ver terug te nemen. Een der­ge­lij­ke terug­na­me geldt als een ont­bin­ding van de met opdracht­ge­ver geslo­ten overeenkomst(en).
 3. Voor zover nodig wordt DITT beschouwd als door opdracht­ge­ver onher­roe­pe­lijk gemach­tigd om de betref­fen­de zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevin­den. Zaken, ver­meld op onbe­taal­de fac­tu­ren en aan­we­zig bij opdracht­ge­ver, worden geacht op die fac­tu­ren betrek­king te hebben en dien­ten­ge­vol­ge onder het eigen­doms­voor­be­houd te vallen.
 4. Kunde is bevoegd indien en voor zover nood­za­ke­lijk in het kader van zijn nor­ma­le bedrijfs­uit­oe­fe­ning over de zaken waarop het eigen­doms­voor­be­houd rust te beschik­ken. Maakt opdracht­ge­ver van deze bevoegd­heid gebruik dan is hij ver­plicht om de zaken waarop het eigen­doms­voor­be­houd rust aan derden even­eens slechts onder voor­be­houd van de eigen­doms­rech­ten van DITT te leve­ren.
 5. Kunde is even­eens ver­plicht DITT, op haar eerste ver­zoek, een stil pand­recht te ver­le­nen op de vor­de­rin­gen die opdracht­ge­ver op betref­fen­de derden heeft of zal krij­gen. Voor het geval opdracht­ge­ver zulks wei­gert geldt deze bepa­ling als onher­roe­pe­lij­ke vol­macht aan DITT om dit pand­recht tot stand te bren­gen. Deze Alge­me­ne Voor­waar­den gelden als de ver­eis­te onder­hand­se akte daar­toe en de datum van de des­be­tref­fen­de fac­tuur geldt als de datum waarop het pand­recht is ver­leend zolang de akte(n) niet is/zijn gere­gi­streerd.
 6. Beslag door derden of drei­ging daar­mee waar­door uit­oe­fe­ning van het eigen­doms­recht dan wel het eerste pand­recht van DITT wordt ver­hin­derd of belem­merd zal door de opdracht­ge­ver onver­wijld worden gemeld aan DITT.

 

Arti­kel 15 Garan­tie

 1. Onder de bepa­lin­gen hierna ver­meld garan­deert DITT dat gedu­ren­de een peri­o­de van drie maan­den na (deel)oplevering de aan opdracht­ge­ver gele­ver­de zaken met betrek­king tot het gebruik­te mate­ri­aal en het werk vol­doen aan de over­een­ge­ko­men spe­ci­fi­ca­ties en de rede­lij­ker­wijs te stel­len eisen van bruik­baar­heid en deug­de­lijk­heid.
 2. Gebre­ken zal de opdracht­ge­ver uiter­lijk binnen acht dagen nadat hij ze heeft ont­dekt of had beho­ren te ont­dek­ken schrif­te­lijk aan DITT bekend
 3. Garan­tie is uit­ge­slo­ten indien niet tot genoe­gen van DITT is aan­ge­toond dat enig gecon­sta­teerd gebrek ont­staan is als gevolg van fouten in de con­struc­tie, gebrek­ki­ge afwer­king en/of het gebruik van ondeug­de­lijk mate­ri­aal.
 4. Kunde heeft geen recht op garan­tie indien en voor zover hij jegens DITT zijn ver­plich­tin­gen niet nakomt. Kunde wordt niet van zijn, uit deze over­een­komst voort­vloei­en­de, ver­plich­tin­gen jegens DITT ont­he­ven door het beweer­de­lijk niet- nako­men van de garan­tie­ver­plich­tin­gen van DITT.
 5. Het recht op garan­tie ver­valt in de vol­gen­de geval­len:
  1. bij door de opdracht­ge­ver voor­ge­schre­ven dan wel goed­ge­keur­de con­struc­ties of mate­ri­a­len of bij door of namens de opdracht­ge­ver gele­verd mate­ri­aal of uit­ge­voer­de delen van het werk;
  2. indien sprake is van niet nor­maal gebruik of als niet vol­daan is aan de ver­eis­te omge­vings­con­di­ties als tem­pe­ra­tuur en voch­tig­heid;
  3. bij uit­voe­ring van het werk in ruim­ten voor­dat deze zijn opge­le­verd aan de opdracht­ge­ver;
  4. als het betreft glas, opschrif­ten, ver­kleu­rin­gen van hout en andere mate­ri­a­len en ver­lich­ting;
  5. indien niet stipt de voor­schrif­ten voor gebruik en bedie­ning en/of ener­gie­toe­voer zijn nage­leefd;
  6. bij natuur­lij­ke slij­ta­ge;
  7. bij niet opvol­gen van instruc­ties aan­gaan­de gebruik van het werk. Bij leve­ring van zaken geldt dit boven­dien even­eens voor instruc­ties aan­gaan­de plaat­sing en opstel­ling.
 6. De garan­tie­ver­plich­ting van DITT bestaat uit het kos­te­loos her­stel­len of ver­van­gen van door DITT ondeug­de­lijk bevon­den onder­de­len of, te hare keuze, het opnieuw leve­ren van de gere­cla­meer­de zaken. In geval van toe­le­ve­rin­gen strekt de garan­tie­plicht niet verder dan die van de
 7. Van de garan­tie­ver­plich­ting zijn uit­druk­ke­lijk alle advie­zen door DITT uit­ge­bracht uit­ge­slo­ten en worden geacht te zijn ver­werkt in de spe­ci­fi­ca­ties als onder lid 1 van dit arti­kel bedoeld.

 

Arti­kel 16 Aan­spra­ke­lijk­heid en vrij­wa­ring

 1. De aan­spra­ke­lijk­heid van DITT beperkt zich tot de direc­te schade als gevolg van schuld of nala­tig­heid aan de zijde van DITT met uit­slui­ting van iedere gevolg­scha­de. Elke andere vor­de­ring tot scha­de­ver­goe­ding, uit welke hoofde dan ook, is uit­ge­slo­ten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DITT of haar lei­ding­ge­ven­de werk­ne­mers.
 2. DITT is even­min aan­spra­ke­lijk voor opzet of (grove) schuld van haar (niet- lei­ding­ge­ven­de) werk­ne­mers of van ande­ren die zij in het kader van de uit­voe­ring van de over­een­komst heeft inge­scha­keld. Ook de werk­ne­mers zelf zijn niet aan­spra­ke­lijk voor schade ont­staan zoals hier­voor omschre­ven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aan­spra­ke­lijk­heid voor schade is geli­mi­teerd tot het netto fac­tuur­be­drag.
 3. Kunde vrij­waart DITT als­me­de de werk­ne­mers van DITT tegen aan­spra­ken van derden, waar­on­der begre­pen de werk­ne­mers van de opdracht­ge­ver, ter zake van schade als gevolg van door DITT gele­ver­de dien­sten, indien en voor zover de schade ver­oor­zaakt is door nala­tig­heid van opdracht­ge­ver, onder­ge­schik­ten van opdracht­ge­ver of van ande­ren die opdracht­ge­ver in het kader van met een derde geslo­ten overeenkomst(en) heeft gebruikt. Dit geldt ook indien dit pro­duct­aan­spra­ke­lijk­heid betreft.
 1. DITT aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor door of namens haar ver­strek­te advie­zen, waar­on­der mede bestaan ver­strek­te teke­nin­gen d.
 2. DITT is niet aan­spra­ke­lijk voor schade als gevolg van onjuist­he­den in gege­vens, stuk­ken, mate­ri­a­len, con­struc­ties, werk­wij­zen etc. of advie­zen aan haar door of namens opdracht­ge­ver ver­strekt om daar­van gebruik te maken bij de uit­voe­ring van de over­een­komst.
 3. DITT is niet gehou­den om de van opdracht­ge­ver of via deze van derden ont­van­gen gege­vens, stuk­ken etc. te toet­sen. Kunde staat voor de juist­heid van deze gege­vens in en vrij­waart DITT voor uit even­tu­e­le onjuist­he­den voort­ko­men­de aan­spra­ken van derden. Kunde is gehou­den DITT alle schade te ver­goe­den die zij door de bedoel­de even­tu­e­le onjuist­he­den

 

Arti­kel 17 Over­macht

 1. Onder over­macht in de zin van deze Alge­me­ne Voor­waar­den wordt ver­staan elke omstan­dig­heid buiten de wil en toe­doen van DITT, al dan niet ten tijde van het aan­gaan van de over­een­komst voor­zien­baar, ten gevol­ge waar­van de nako­ming rede­lij­ker­wijs niet van DITT kan worden ver­langd, waar­on­der mede begre­pen: oorlog, oor­logs­ge­vaar, (drei­ging van) ter­ro­ris­me, mobi­li­sa­tie, oproer, sta­king, stag­na­tie en/of moei­lijk­he­den bij de pro­duc­tie en/of bewer­king door DITT of door een onder­aan­ne­ming waar­van wij grond- of hulp­stof­fen betrek­ken of bij het trans­port dan wel belem­me­ring van de trans­port­rou­te, sto­rin­gen in het bedrijf van DITT of in dat van één van de toe­le­ve­ran­ciers of derden die betrok­ken zijn bij de uit­voe­ring van de over­een­komst, sto­rin­gen van machi­nes gebruikt door DITT of betrok­ken derden, iedere tekort­ko­ming van toe­le­ve­ran­ciers of betrok­ken derden, ver­traag­de leve­ring van onder­de­len, over­heids­maat­re­ge­len zoals inbe­slag­ne­ming, het niet ver­krij­gen van ver­gun­nin­gen, in- en uit­voer­ver­bo­den, ziekte van het per­so­neel, epi­de­mie­ën, qua­ran­tai­ne, extre­me of onver­wach­te ver­keers­stag­na­tie, brand, extre­me en/of onge­schik­te weers­om­stan­dig­he­den, storm­scha­de, over­stro­min­gen en ove­ri­ge natuur­ram­pen, als­me­de iedere ver­tra­ging en onder­ca­pa­ci­teit bij DITT die is ont­staan door ver­tra­ging van andere werk­zaam­he­den van DITT die zijn ont­staan door de hier­voor bedoel­de omstan­dig­he­den.
 2. Over­macht geeft DITT het recht hetzij de over­een­komst geheel of gedeel­te­lijk te beëin­di­gen, hetzij de uit­voe­ring van haar ver­plich­tin­gen op te schor­ten, zonder tot enige scha­de­ver­goe­ding gehou­den te zijn. Ter zake van het reeds uit­ge­voer­de gedeel­te van de over­een­komst blijft opdracht­ge­ver tot beta­ling
 3. Indien zich aan de zijde van DITT een over­macht situ­a­tie voor­doet zal zij opdracht­ge­ver daar­van zo spoe­dig moge­lijk op de hoogte stel­len en hem berich­ten of nako­ming nog moge­lijk is en zo ja, binnen welke
 4. Indien nako­ming onmo­ge­lijk is, of wel­is­waar niet blij­vend onmo­ge­lijk is, maar niet alsnog binnen twee maan­den kan plaats­vin­den, zijn beide par­tij­en bevoegd de over­een­komst te ont­bin­den door daar­van aan de andere partij schrif­te­lijk mede­de­ling te doen, zonder dat de ene partij jegens de andere partij aan­spraak heeft op scha­de­ver­goe­ding. Ter zake van het door DITT reeds uit­ge­voer­de gedeel­te van de over­een­komst blijft opdracht­ge­ver tot beta­ling gehou­den.

 

Arti­kel 18 Intel­lec­tu­e­le en indu­stri­ë­le eigen­doms­rech­ten

 1. Alle intel­lec­tu­e­le en indu­stri­ë­le eigen­doms­rech­ten die voort­vloei­en uit de uit­voe­ring van de opdracht komen toe aan DITT zonder dat zij uit hoofde daar­van tot enige beta­ling zal zijn
 2. Kunde ver­bindt zich jegens DITT om alle intel­lec­tu­e­le en indu­stri­ë­le eigen­doms­rech­ten die voort­vloei­en uit of ver­band houden met de opdracht in over­leg met DITT te ves­ti­gen en deze op eerste ver­zoek over te dragen aan c.q. op naam te stel­len van DITT en alle han­de­lin­gen en for­ma­li­tei­ten te ver­rich­ten die daar­toe nodig en nuttig
 3. Onver­min­derd de uit de over­een­komst met opdracht­ge­ver voort­vloei­en­de gebruiks­rech­ten op door DITT ver­strek­te ont­wer­pen, afbeel­din­gen, teke­nin­gen, schet­sen, docu­men­ten en andere gege­vens als­me­de alle wij­zi­gin­gen op deze gege­vens, behoudt DITT zich de rech­ten en bevoegd­he­den voor die haar toe­ko­men op grond van de
 4. Alle door DITT ver­strek­te stuk­ken, zoals ont­wer­pen, afbeel­din­gen, teke­nin­gen, schet­sen, docu­men­ten, etc., zijn uit­slui­tend bestemd om te worden gebruikt door opdracht­ge­ver en mogen niet zonder voor­af­gaan­de toe­stem­ming van DITT worden ver­veel­vou­digd, open­baar gemaakt of ter kennis van derden worden
 5. DITT behoudt tevens het recht de door de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den toe­ge­no­men kennis voor andere doel­ein­den te gebrui­ken voor zover hier­bij geen ver­trou­we­lij­ke infor­ma­tie ter kennis van derden wordt

 

Arti­kel 19 Geheim­hou­ding

 1. Kunde ver­bindt zich tot vol­le­di­ge geheim­hou­ding van alles wat hem ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrek­king tot DITT en/of haar pro­duc­ten en dien­sten, zulks in de meest ruime zin des woords (der­hal­ve met inbe­grip van, maar niet beperkt tot: ideeën, pro­ces­sen, werk­wij­zen, werk­zaam­he­den, know­how en intel­lec­tu­e­le en indu­stri­ë­le eigen­doms­rech­ten), zowel tij­dens als na beëin­di­ging van de over­een­komst en de rela­tie tussen
 2. De geheim­hou­dings­plicht geldt niet voor infor­ma­tie en gege­vens:
  1. die van publie­ke bekend­heid zijn, anders dan door toe­doen van een der par­tij­en (direct of indi­rect);
  2. die zijn vrij­ge­ge­ven inge­vol­ge een wet­te­lij­ke ver­plich­ting of in kracht van gewijs­de gedane rech­ter­lij­ke uit­spraak;
  3. ten aan­zien waar­van DITT schrif­te­lijk ont­slag uit de geheim­hou­dings­ver­plich­ting heeft

 

Arti­kel 20 Over­tre­din­gen en boetes

Indien opdracht­ge­ver jegens DITT toe­re­ken­baar tekort­schiet in de nako­ming van zijn ver­plich­tin­gen al dan niet genoemd in deze Alge­me­ne Voor­waar­den, ver­beurt opdracht­ge­ver jegens DITT, zonder voor­af­gaan­de inge­bre­ke­stel­ling of som­ma­tie, een onmid­del­lijk opeis­ba­re boete ter hoogte van € 25.000,– per over­tre­ding, als­me­de een onmid­del­lijk opeis­ba­re boete ter hoogte van € 500,– voor iedere dag dat de over­tre­ding voort­duurt, onver­min­derd het recht van DITT op vol­le­di­ge scha­de­ver­goe­ding.

 

Arti­kel 21 Per­so­neel

 1. Het is opdracht­ge­ver in begin­sel niet toe­ge­staan om tij­dens de loop­tijd van de arbeids­over­een­komst van per­so­neel van DITT met DITT, res­pec­tie­ve­lijk gedu­ren­de de duur van de over­een­komst tussen de opdracht­ge­ver en DITT en gedu­ren­de een peri­o­de van een jaar na beëin­di­ging daar­van, per­so­neel van DITT in dienst te nemen res­pec­tie­ve­lijk op eni­ger­lei wijze, direct of indi­rect, en buiten DITT om, in te scha­ke­len voor het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den. Dit verbod geldt even­eens gedu­ren­de een peri­o­de van zes maan­den na beëin­di­ging van de arbeids­re­la­tie tussen DITT en het beoog­de per­so­neels­lid.
 1. Indien zonder schrif­te­lij­ke instem­ming van DITT door opdracht­ge­ver een arbeids­ver­hou­ding wordt aan­ge­gaan met de in het vorige arti­kel bedoel­de werk­ne­mers of kan­di­da­ten ver­beurt opdracht­ge­ver aan DITT een boete van € 25.000,– per bedoel­de arbeids­ver­hou­ding per week of gedeel­te van een week dat een zoda­ni­ge arbeids­ver­hou­ding geduurd heeft, res­pec­tie­ve­lijk nog

 

Arti­kel 22 Par­ti­ë­le nie­tig­heid

Indien één of meer bepa­lin­gen uit de over­een­komst met opdracht­ge­ver of deze alge­me­ne voor­waar­den niet of niet geheel rechts­gel­dig zijn blij­ven de ove­ri­ge bepa­lin­gen vol­le­dig in stand. In plaats van de ongel­di­ge bepa­lin­gen geldt een pas­sen­de rege­ling die de bedoe­ling van par­tij­en en het door hen nage­streef­de eco­no­mi­sche resul­taat op juri­disch effec­tie­ve wijze zo dicht moge­lijk bena­derd.

 

Arti­kel 23 Toe­pas­se­lijk recht

 1. Op alle aan­bie­din­gen, aan­vaar­din­gen, over­een­kom­sten, werk­zaam­he­den, leve­rin­gen en ove­ri­ge (rechts)handelingen is Neder­lands recht van toe­pas­sing, met uit­slui­ting van de bepa­lin­gen van afde­ling 1 titel 7 boek 7 van het Bur­ger­lijk Wet­boek (Opdracht), met uit­zon­de­ring van arti­kel 7:412, tenzij in de wet, de over­een­komst of in deze Alge­me­ne Voor­waar­den uit­druk­ke­lijk anders is
 2. De toe­pas­se­lijk­heid van het Weens Koop­ver­drag 1980 (CISG) is uit­druk­ke­lijk uit­ge­slo­ten.

 

Arti­kel 24 Geschil­len

DITT is bevoegd om geschil­len, welke uit deze over­een­komst voort­vloei­en en waar­bij de Recht­bank abso­luut bevoegd is, bij uit­slui­ting voor te leggen aan de Arron­dis­se­ments­recht­bank Almelo, één en ander naar vrije keuze van DITT, tenzij par­tij­en schrif­te­lijk anders over­een­ko­men.

 

B — BIJ­ZON­DER DEEL — VER­HUUR EN VER­KOOP KAN­TOOR­MEU­BI­LAIR

Arti­kel 1 Alge­meen

 1. Het bepaal­de in het Alge­meen Deel van deze voor­waar­den is onver­kort van toe­pas­sing. Indien een bepa­ling in dit Bij­zon­der Deel uit­druk­ke­lijk afwijkt van de bepa­lin­gen in het Alge­meen Deel geldt het bepaal­de in het Bij­zon­der Deel.
 2. Afwij­kin­gen daar­van moeten in onder­ling over­leg en uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk over­een­ge­ko­men worden. In geval van een geschil over de inter­pre­ta­tie van deze voor­waar­den is de Neder­land­se tekst
 3. Indien en voor zover er twij­fel is over strek­king of bedoe­ling van enige bepa­ling van onze voor­waar­den is DITT bereid des­ge­vraagd schrif­te­lijk de gevraag­de uitleg te geven.
 4. De onder­ha­vi­ge voor­waar­den zijn geschre­ven met als uit­gangs­punt de bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten, zoals die door DITT worden ver­richt, kort gezegd inhou­den­de de ver­huur en ver­koop van kan­toor­meu­be­len, alles in de meest ruime zin van het
 5. Met opdracht­ge­ver wordt in dit Bij­zon­der Deel bedoeld de koper en/of huur­der.

 

Arti­kel 2 Offer­tes

 1. Alle offer­tes en aan­bie­din­gen worden gedaan en bespre­kin­gen en/of onder­han­de­lin­gen vinden plaats uit­gaan­de van het van toe­pas­sing zijn van de onder­ha­vi­ge voor­waar­den en met inacht­ne­ming van die
 2. De offer­tes zijn uiter­aard steeds vrij­blij­vend, behou­dens voor zover in de offer­te anders is aan­ge­ge­ven. Dit­zelf­de geldt voor alle bij de offer­te ver­strek­te gege­vens. Alle bij de offer­te ver­strek­te prijs­lijs­ten, bro­chu­res en andere gege­vens zijn zo nauw­keu­rig moge­lijk opge­ge­ven. Ook deze opga­ven zijn slechts bin­dend voor zover dat uit­druk­ke­lijk is mee­ge­deeld.
 3. Voor het tot stand komen van een over­een­komst is DITT steeds bereid om alle nood­za­ke­lijk geach­te infor­ma­tie te ver­strek­ken zodat alle van belang zijnde aspec­ten de uit­ein­de­lij­ke over­een­komst betref­fen­de dui­de­lijk zijn. DITT gaat er van uit dat opdracht­ge­ver van zijn kant aan DITT even­eens alle nood­za­ke­lij­ke infor­ma­tie ver­schaft zodat DITT van alle van belang zijnde aspec­ten de uit­ein­de­lij­ke over­een­komst betref­fen­de op de hoogte

 

Arti­kel 3 De over­een­komst

 1. Een over­een­komst in het kader van de ver­koop of ver­huur van kan­toor­meu­bi­lair komt tot stand zodra DITT een rechts­gel­dig gete­ken­de opdracht hebben
 2. Even­tu­e­le aan­vul­len­de afspra­ken c.q. wij­zi­gin­gen zijn slechts bin­dend indien deze schrif­te­lijk door DITT beves­tigd
 3. Bij elke over­een­komst geldt dat deze van de zijde van DITT slechts wordt aan­ge­gaan onder de opschor­ten­de voor­waar­de dat opdracht­ge­ver — uit­slui­tend ter beoor­de­ling van DITT — vol­doen­de kre­diet­waar­dig blijkt voor de nako­ming van de ver­plich­tin­gen uit de over­een­komst. In dat geval wordt opdracht­ge­ver uiter­aard in de gele­gen­heid gesteld op deug­de­lij­ke wijze de kre­diet­waar­dig­heid aan te
 4. DITT is voorts gerech­tigd om na het aan­gaan van de over­een­komst, alvo­rens (verder) te pres­te­ren zeker­heid te eisen, dat er aan de beta­lings­ver­plich­tin­gen zal worden vol­daan.

 

Arti­kel 4 Huur­voor­waar­den

 1. Indien sprake is van een over­een­komst van ver­huur ver­plicht opdracht­ge­ver zich tot het in ont­vangst nemen van de goe­de­ren op datum van afle­ve­ring. Dat moment geldt als aan­vang van de huur. DITT zal de afge­spro­ken lever­tijd in acht nemen doch is niet

 

aan­spra­ke­lijk voor even­tu­e­le schade die ont­staat door ver­tra­ging buiten zijn invloeds­feer.

 1. De huur ein­digt op het moment dat DITT de goe­de­ren retour haalt. Afle­ve­ring en retour­ha­len geschiedt uit­slui­tend op werk­da­gen en wel tij­dens kan­toor­uren.
 2. Als mini­ma­le huur­pe­ri­o­de geldt 4 weken. DITT is gerech­tigd bij orders tot een door DITT te bepa­len bedrag voor die eerste 4 weken een een­ma­li­ge toe­slag in reke­ning te bren­gen.
 3. De ver­schul­dig­de huur­som is na afloop van de eerste 4 weken steeds per week ver­schul­digd waar­bij gedeel­ten van een week als hele week bere­kend worden.
 4. DITT is gerech­tigd om na afloop van het kalen­der­jaar de huur­prijs aan te passen op grond van het
 5. Indien geen ter­mijn is over­een­ge­ko­men geldt een door opdracht­ge­ver te han­te­ren opzeg­ter­mijn van 10 werk­da­gen. Kunde dient de huur schrif­te­lijk op te
 6. Uiter­aard ver­leent DITT in geval van gebre­ken, die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik, ser­vi­ce.
 7. Het is opdracht­ge­ver uit­druk­ke­lijk ver­bo­den het gehuur­de zelf te wij­zi­gen of te ver­plaat­sen. Kunde dient DITT daar­toe opdracht te geven. De met de werk­zaam­he­den gepaard gaande kosten worden opdracht­ge­ver op basis van nacal­cu­la­tie in reke­ning
 8. Als opdracht­ge­ver bent u aan­spra­ke­lijk voor alle schade, hoe ook genaamd, aan het gehuur­de en indien her­stel onmo­ge­lijk is, is de nieuw­waar­de
 9. Het is ver­bo­den om in of aan het gehuur­de een wij­zi­ging aan te bren­gen en/of aan het gehuur­de enige repa­ra­tie te ver­rich­ten, dan wel deze han­de­lin­gen door derden te doen ver­rich­ten. Kunde is der­hal­ve ver­plicht even­tu­e­le repa­ra­ties op zijn eigen kosten door DITT te laten
 10. Kunde is ver­plicht het gehuur­de in eigen beheer te houden en het te behan­de­len en te bewa­ren als een goed huis­va­der.
 11. Kunde dient DITT te allen tijde toe­gang te ver­schaf­fen om het gehuur­de te kunnen inspec­te­ren.
 12. Kunde dient DITT onmid­del­lijk schrif­te­lijk te infor­me­ren, indien er sur­sé­an­ce van beta­ling wordt aan­ge­vraagd en/of er een fail­lis­se­ment op handen is en/of derden beslag hebben gelegd op het gehuur­de.
 13. Uiter­aard mag opdracht­ge­ver het gehuur­de niet aan derde(n) ver­hu­ren en/of ver­ko­pen en/of anders­zins belas­ten.
 14. Kunde dient te zorgen voor een deug­de­lij­ke ver­ze­ke­ring tegen alle van buiten komend onheil en wel op basis van de nieuw­waar­de, zoals te doen gebrui­ke­lijk bij een inboe­del- en/of
 15. Op de dag waarop de huur­over­een­komst een einde neemt, is opdracht­ge­ver ver­plicht het gehuur­de aan DITT terug te geven in dezelf­de staat waarin het gehuur­de bij opdracht­ge­ver is afge­le­verd. Nor­ma­le slij­ta­ge daar­on­der uiter­aard niet

 

Arti­kel 5 Prij­zen

 1. Alle prij­zen gelden, tenzij uit­druk­ke­lijk anders aan­ge­ge­ven, af maga­zijn, exclu­sief B.T.W., admi­ni­stra­tie­kos­ten, ver­zend­kos­ten, ver­ze­ke­rings­kos­ten, invoer­rech­ten en andere hef­fin­gen of belas­tin­gen en worden ver­meld in Neder­land­se
 2. Voor een over­een­ge­ko­men prijs geldt dat DITT deze prijs zo nauw­keu­rig moge­lijk heeft bepaald en zich daar­bij heeft geba­seerd op de tij­dens de offer­te- c.q. order­da­tum gel­den­de en beken­de des­be­tref­fen­de kosten. In geval een van die kost­prijs­fac­to­ren in bij­zon­de­re mate wij­zigt, dan zal DITT daar­van de opdracht­ge­ver zo spoe­dig moge­lijk in kennis stel­len en in over­leg treden omtrent de gevol­gen daar­van voor de oor­spron­ke­lij­ke prijs.

 

 1. Indien opdracht­ge­ver na opgave van DITT niet binnen de alsdan te stel­len ter­mijn van ten hoog­ste 10 werk­da­gen schrif­te­lijk heeft mede­ge­deeld niet akkoord te gaan met de voor­ge­stel­de prijs­wij­zi­ging dan geldt het­geen te zake door DITT is mede­ge­deeld en komt de aldus ont­sta­ne nieuwe prijs in de plaats van de
 2. In geval van prijs­wij­zi­ging, welke binnen de gestel­de ter­mijn niet door opdracht­ge­ver wordt geac­cep­teerd, behoudt DITT zich uiter­aard het recht voor de over­een­komst als ont­bon­den te beschou­wen dan wel op basis van de oor­spron­ke­lijk over­een­ge­ko­men prijs uit te
 3. Indien er sprake is van een prijs­wij­zi­ging ten gevol­ge van wet­te­lij­ke voor­schrif­ten dan is dat een omstan­dig­heid waar­aan beide par­tij­en zich uiter­aard te houden

 

Arti­kel 6 Uit­voe­ring van de over­een­komst

 1. De order wordt door DITT uit­ge­voerd over­een­kom­stig de door opdracht­ge­ver voor akkoord gete­ken­de offer­te, althans over­een­kom­stig de door opdracht­ge­ver ver­strek­te schrif­te­lij­ke
 2. Ver­zen­ding van gele­ver­de goe­de­ren vanaf maga­zijn geschiedt voor reke­ning en risico van
 3. Indien door DITT voor de ver­pak­king en/of het trans­port laad­bor­den, pak­kis­ten, krat­ten, con­tai­ners etc. ter beschik­king zijn gesteld of door een derde al dan niet tegen vol­doe­ning van sta­tie­geld of een waar­borg­som ter beschik­king heeft doen stel­len, is opdracht­ge­ver ver­plicht (tenzij het om een­ma­li­ge ver­pak­king gaat) deze laad­bor­den etc. terug te zenden naar het door DITT opge­ge­ven adres, bij gebre­ke waar­van opdracht­ge­ver aan DITT ver­van­gen­de scha­de­ver­goe­ding ver­schul­digd

 

Arti­kel 7 Ter­mij­nen

 1. Door DITT opge­ge­ven en vast­ge­leg­de ter­mij­nen zijn behou­dens nadruk­ke­lij­ke schrif­te­lij­ke vast­leg­ging daar­van geen fatale ter­mij­nen.
 2. DITT streeft ernaar binnen de over­een­ge­ko­men ter­mijn te leve­ren en zal opdracht­ge­ver tijdig berich­ten, indien deze ter­mijn niet gehaald
 3. Indien de ter­mijn­over­schrij­ding het gevolg is van over­macht heeft DITT het recht de pres­ta­tie op te schor­ten voor de duur dat de over­macht situ­a­tie
 4. Indien opdracht­ge­ver DITT na het ver­strij­ken van de over­een­ge­ko­men ter­mijn alsnog een fatale ter­mijn stelt dan dient opdracht­ge­ver daar­bij boven de over­een­ge­ko­men ter­mijn een ter­mijn van ten­min­ste 15 werk­da­gen in acht te
 5. DITT acht zich ove­ri­gens pas dan in ver­zuim indien opdracht­ge­ver DITT daar­van schrif­te­lijk in gebre­ke heeft

 

Arti­kel 8 Beta­ling

 1. Fac­tu­ren dienen, tenzij uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk anders over­een­ge­ko­men, te worden vol­daan con­tant bij afle­ve­ring maar uiter­lijk binnen 14 dagen na fac­tuur­da­tum zonder enige kor­ting of schuld­ver­ge­lij­king — behou­dens voor geval er sprake is van een door DITT schrif­te­lijk erken­de opeis­ba­re vor­de­ring van de opdracht­ge­ver — en op de wijze zoals op de fac­tuur
 2. De, op de bank- of giro­af­schrif­ten van DITT, aan­ge­ge­ven valu­ta­da­tum is bepa­lend en geldt der­hal­ve als dag van beta­ling. De beta­ling strekt ove­ri­gens steeds ter vol­doe­ning van de door opdracht­ge­vers ver­schul­dig­de rente als­me­de de door DITT gemaak­te invor­de­rings- en/of admi­ni­stra­tie­kos­ten en wordt daarna in min­de­ring gebracht op de oudst open­staan­de
 3. Indien zonder schrif­te­lijk pro­test van de opdracht­ge­ver 8 werk­da­gen ver­stre­ken zijn na ver­zen­ding van de fac­tuur gaat DITT er van uit, dat opdracht­ge­ver zich met de fac­tuur kan ver­e­ni­gen.
 4. In geval dat opdracht­ge­ver:

 

 1. in staat van fail­lis­se­ment wordt ver­klaard, een ver­zoek tot sur­se­an­ce van beta­ling indient, dan wel beslag gelegd wordt op het geheel of een gedeel­te van het eigen­dom;
 2. komt te over­lij­den of onder cura­te­le wordt gesteld;
 3. een op grond van de wet of anders­zins op opdracht­ge­ver rus­ten­de ver­plich­ting ten opzich­te van DITT niet nakomt;
 4. nalaat een fac­tuur­be­drag of gedeel­te daar­van binnen de daar­voor gestel­de ter­mijn te vol­doen;
 5. besluit tot sta­king c.q. over­dracht van de onder­ne­ming van opdracht­ge­ver of een belang­rijk gedeel­te daar­van;

heeft DITT het recht alle lopen­de over­een­kom­sten als ont­bon­den te beschou­wen en wordt al het op dat moment aan DITT ver­schul­dig­de direct opeis­baar. DITT is dan ont­sla­gen van de ver­plich­ting tot pres­te­ren, uit welke hoofde dan ook.

 1. Indien beta­ling niet binnen de over­een­ge­ko­men ter­mijn heeft plaats­ge­had is opdracht­ge­ver vanaf de dag van het ver­zuim rente ver­schul­digd gelijk aan de wet­te­lij­ke rente plus 2 %.
 2. Voor elke door DITT te zenden aan­ma­ning is opdracht­ge­ver de daar­voor door DITT rede­lij­ker­wij­ze steeds vast te stel­len kosten ver­schul­digd. Alle door DITT te maken bui­ten­ge­rech­te­lijk kosten komen even­eens voor reke­ning van

Voor wat betreft die kosten geldt dat deze vast­ge­steld worden over­een­kom­stig het dan gel­den­de incas­so­ta­rief van de Neder­land­se Orde van Advo­ca­ten en bere­kend over de hoofd­som te ver­meer­de­ren met de ver­schul­dig­de rente.

 

Arti­kel 9 Aan­vul­len­de aan­spra­ke­lijk­heids­clau­su­le

DITT is uiter­aard ver­ze­kerd tegen de nor­ma­le bedrijfsrisico’s en in voor­ko­men­de geval­len is beslis­send het­geen in de des­be­tref­fen­de polis is opge­no­men.

Van geen van de door DITT gele­ver­de goe­de­ren is DITT pro­du­cent zodat door DITT elke vorm van pro­duct­aan­spra­ke­lijk­heid wordt uit­ge­slo­ten.