Skip to main content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DITT B.V. KvK 08146211

 

Algemeen:

De onderstaande Algemene voorwaarden bestaan uit een Algemeen Deel A en een Bijzonder Deel B, welke onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

 

A – ALGEMEEN DEEL

 

Artikel 1 Definities

 1. Onder DITT wordt verstaan: DITT B.V., dan wel gelieerde vennootschappen/ ondernemingen, zijnde
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de partij waardoor aan DITT een opdracht is verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel de partij die DITT heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding
 3. Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarbij DITT zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DITT gedane aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of al dan niet daarmee samenhangend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten ten behoeve van opdrachtgever. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 2. Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van DITT is de De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) van toepassing. Voor architect en adviseur dient DITT gelezen te worden.
 3. Indien bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden afwijken van de DNR 2005 dan prevaleren de bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Afwijking van artikelen in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding
 5. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten voor de toekomst
 6. Toepassing van door opdrachtgever ingeroepen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
 7. Indien één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop DITT om andere redenen geen beroep kan doen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven overigens te allen tijde in
 8. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook in de verhouding tussen opdrachtgever en door DITT ingeschakelde
 9. Indien enige bepaling van onze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoeling meest na gelegen volgens de Wet wel toegestane bepaling dan wel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en billijk wordt

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door DITT te allen tijde worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits dit wordt gedaan binnen vijf
 2. Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt DITT
 3. Indien werkzaamheden aan de E- en W-installaties buiten de opdracht vallen is er bij het maken van het ontwerp, dat ten grondslag ligt aan de aanbieding, zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige E- en W-installatie. Eventueel noodzakelijke aanpassingen zijn niet bij de (prijs van de) aanbieding inbegrepen. Indien opdrachtgever hiertoe verzoekt, zal DITT hiervoor een (aparte) aanbieding
 4. DITT behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de door haar bij de aanbieding verstrekte documentatie. Dit materiaal mag door opdrachtgever niet worden verveelvoudigd of aan derden worden getoond of verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DITT. Voor het overige mag het materiaal uitsluitend worden aangewend in het kader van de desbetreffende

 

Artikel 4 Opdracht

 1. Een opdracht dient tenminste een nadere omschrijving van de werkzaamheden en van de rapportage c.q. het advies te bevatten. Werkzaamheden die buiten de opdracht vallen zullen als meerwerk in rekening worden
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht van welke aard dan ook moeten schriftelijk door DITT aanvaard worden. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te
 3. Indien wijzigingen in de (omstandigheden en dientengevolge in de) opdracht een hogere prijs veroorzaken dan voorzien in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging, is DITT gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de opdracht welke vermindering van de kosten ten gevolge hebben kunnen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen

 

Artikel 5 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat DITT de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van DITT en deze Algemene
 3. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) tussen DITT en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen tenzij DITT hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft

 

Artikel 6 Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de in de overeenkomst genoemde prijzen exclusief BTW, eindschoonmaak, gemeentelijke heffingen, leges e.d.
 2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, waaronder mede begrepen verhogingen van lonen, grondstofprijzen, vervoerkosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, heeft DITT het recht, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen, haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen, tenzij vaste prijzen zijn overeengekomen. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden tegen betaling van de door DITT reeds

 

gemaakte (on)kosten, interesten en gederfde winst, mits schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van DITT. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 1. De in de aanbieding opgegeven prijs is gebaseerd op de uitvoering binnen normale werktijden. Indien ten gevolge van aan DITT niet toe te rekenen oorzaken buiten de normale tijden moet worden gewerkt dienen de extra kosten door opdrachtgever te worden gedragen, tenzij in de offerte of de opdrachtbevestiging hiermee rekening is gehouden.
 2. Eventueel meerwerk en/of werk buiten de gebruikelijke werktijden zal separaat in rekening worden gebracht tegen de door DITT gehanteerde standaardprijzen, – tarieven en -toeslagen.

 

Artikel 7 Facturering en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt plaatsvinden:
  1. 50% van de totaalprijs bij opdracht;
  2. 45% van de totaalprijs bij aanvang montage dan wel voor aflevering van de producten;
  3. De resterende 5% bij aflevering dan wel, indien werkzaamheden zijn overeengekomen, bij oplevering van het werk;
 2. Kunde is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen – behoudens andersluidende vermelding op de factuur – door storting op een door DITT op de factuur aan te geven
 3. Indien facturen niet binnen de genoemde termijnen worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden
 4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is DITT alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende
 5. Bij verzuim van opdrachtgever is DITT gerechtigd haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te
 6. Alle door DITT gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten, vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door DITT ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven
 7. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten (rente en kosten daaronder begrepen), zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.
 8. Vertraging van het werk door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever laten de betalingstermijnen
 9. Betalingen dienen te geschieden zoals op de factuur is aangegeven, 95% moet betaald zijn bij aanvang montage dan wel voor aflevering van de goederen. De datum van ontvangst dan wel die van de bijschrijving wordt geacht de datum van betaling te
 10. De betalingsverplichting van opdrachtgever wordt niet opgeschort:
  1. indien en voor zover opdrachtgever meent op zijn beurt jegens DITT aanspraken geldend te kunnen maken, ook niet indien deze aanspraken samenhangen met reclame;
  2. indien het werk wordt vertraagd door omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever.

 

Artikel 8 Annulering

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever, welke niet aan DITT is toe te rekenen, zijn alle door DITT ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door DITT ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

Artikel 9 Proefopstelling

 1. Indien opdrachtgever dat wenst kan een proefopstelling door DITT worden
 2. Voor de proefopstelling is DITT gerechtigd de werkelijke kosten met een opslag van 10% (inclusief BTW) overeenkomstig artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden in rekening te
 3. In geval opdrachtgever de producten wenst te behouden zullen deze normaal in rekening worden gebracht, inclusief de montage- en installatiekosten onder aftrek van reeds betaalde bedragen.
 4. Ten aanzien van de proefopstelling is opdrachtgever vanaf het moment van terbeschikkingstelling op de locatie van opdrachtgever tot de voltooiing van de verwijdering door DITT volledig aansprakelijk voor verlies en beschadiging van de zaken. De proefopstelling blijft te allen tijde eigendom van

 

Artikel 10 Levertijd, (op)levering en risico

 1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen termijn van (op)levering geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige (op)levering is DITT dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in
 2. Termijnen waarbinnen de overeengekomen prestatie(s) door DITT moet(en) worden (op)geleverd worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) ter vaststelling door DITT indien:
  1. er sprake is van vertraging ten gevolge van enige, de uitvoering tijdelijke verhinderende, omstandigheden ongeacht of deze DITT kunnen worden toegerekend;
  2. Kunde in één of meer verplichtingen jegens DITT, uit welke hoofde dan ook, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet, tekort schiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten;
  3. Kunde DITT niet in staat stelt tot uitvoering van het met hem overeengekomene over te gaan. Deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft DITT de benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen (in welk geval DITT het recht heeft de extra kosten in rekening te brengen).
 3. Voor zover niet anders overeengekomen zal de termijn van levering ingaan op het laatste der volgende tijdstippen:
  1. de dag volgend op die van de dagtekening van de laatste ondertekening;
  2. de dag van ontvangst door DITT van alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, materiaalkeuzes, etc.;
  3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  4. de dag van ontvangst van de overeengekomen som van eerste betaling;
  5. de dag van ontvangst door DITT van de goedgekeurde tekeningen en ontwerpen.
 4. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op de eerste van de volgende tijdstippen:
  1. goedkeuring door opdrachtgever;

 

 1. na verloop van acht dagen na schriftelijke dan wel mondelinge mededeling door DITT dat het werk is voltooid;
 2. door ingebruikname van het werk of gedeelten daarvan.
 1. Deel(op)leveringen zijn toegestaan.
 2. Indien opdrachtgever zijn goedkeuring aan het werk of een gedeelte daarvan wenst te onthouden zal hij dit schriftelijk binnen acht dagen na de mededeling van DITT dat het werk is voltooid aan DITT te kennen dienen te geven onder opgave van reden(en) en gebrek(en).
 3. Kunde zal zijn goedkeuring slechts onthouden in geval van ernstige gebreken die gebruik van het werk in de weg
 4. Het risico gaat over op opdrachtgever:
  1. zodra deze in het vervoermiddel zijn geladen;
  2. als buiten de schuld van DITT de zaken niet kunnen worden afgeleverd;
  3. bij enig verzuim aan de zijde van de

 

Artikel 11 Reclames

 1. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient opdrachtgever eventuele reclames ter zake de uitvoering c.q. (deel)oplevering van de opdracht binnen acht dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)opdracht schriftelijk aan DITT melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van voormelde periode worden niet meer
 2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Reclame is niet mogelijk indien:
  1. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever;
  2. Kunde heeft gehandeld in strijd met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van DITT;
  3. Kunde niet aan zijn verplichtingen jegens DITT (zowel financieel als anderszins) heeft
 4. Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat DITT niet toegerekend worden en opdrachtgever kan daaraan geen recht ontlenen om te
 5. In geval de opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en zijn reclame door DITT gegrond wordt bevonden zal DITT te hare keuze de opdracht alsnog op juiste wijze uitvoeren c.q. uit laten voeren of een prijsreductie verlenen. De door opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht noch voor overgang van
 6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.

 

Artikel 12 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Kunde is verplicht tot in ontvangstneming en controle van de door hem gekochte producten op de overeengekomen plaats van
 2. In gevallen van montage- of installatiewerkzaamheden is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor:
  1. tijdige beschikbaarheid van de ruimten/plaatsen waarin het werk moet worden uitgevoerd en de aanwezigheid van elektriciteit, licht, water en verwarming alsmede sanitaire voorzieningen en verblijfsruimte voor personeel. De ruimten waarin het werk moet worden uitgevoerd dienen, voor zover van toepassing, glasdicht te zijn, de wanden loodrecht, de hoeken haaks, de vloeren droog en schoon. Ook dient aan alle andere bouwkundige eisen te zijn voldaan en alle overige bouwwerkzaamheden te zijn

 

 1. tijdige beschikbaarheid van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte in de directe nabijheid van het uit te voeren werk ten behoeve van personeel en materieel;
 2. de vereiste vergunningen, goedgekeurde bouwtekeningen en de nodige uitvoeringsgegevens;
 3. onbelemmerde voortgang van de werkzaamheden, ook indien anderen voor of ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren;
 4. maatregelen dat het publiek geen toegang heeft tot de plaats waar het werk wordt uitgevoerd;
 5. maatregelen ter voorkoming van verlies en beschadiging van de afgeleverde producten alsmede gereedschappen en werktuigen van DITT voor uitvoering van het werk;
 6. onbelemmerde toegang via een verharde weg tot aan de plaats van uitvoering van het werk voor medewerkers, materieel en voertuigen van DITT in verband met de uitvoering van het werk;
 7. terbeschikkingstelling van hulpkrachten ter verplaatsing van materiaal dat niet door twee personen kan worden verplaatst alsmede voor gebruik gereed zijnde steigers, stellingen, ladders en andere vereiste hulpmaterialen als brandstof en perslucht en adequate takel- en liftwerktuigen inclusief bediening en in het algemeen losapparatuur en transportmiddelen voor horizontaal en verticaal transport;
 8. een juiste relatieve vochtigheidsgraad en temperatuur vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot oplevering van het werk;
 9. bescherming tegen schade door derden aan geleverde en/of geïnstalleerde zaken;
 10. coördinatie tussen alle betrokkenen zodat een onbelemmerde voortgang van de werkzaamheden is gewaarborgd.
 1. Indien aan het bovenstaande niet is voldaan is DITT gerechtigd het werk op te schorten, in welk geval de opleveringstermijn evenredig wordt verlengd. Extra kosten, waaronder die van opslag, kunnen opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Onverminderd haar andere rechten en vorderingen is DITT gerechtigd tot vergoeding van extra kosten verband houdende met het niet nakomen van de bovenvermelde verplichtingen van Kunde.
 3. Tenzij anders overeengekomen, blijven vervangen of afkomende materialen de eigendom van opdrachtgever, terwijl hij de eigendom verkrijgt van emballagemateriaal voor zover niet van waarde voor

 

Artikel 13 Wanprestatie, opzegging, ontbinding, opschorting

 1. DITT is bevoegd zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  1. Kunde in gebreke blijft de verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen (inclusief de onderliggende algemene voorwaarden) na te komen;
  2. Kunde in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze Algemene Voorwaarden;
  3. Kunde – indien het een natuurlijke persoon is – overlijdt of onder curatele wordt gesteld, dan wel indien deze surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
  4. het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;

 

 1. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
 2. een onderhands akkoord wordt aangeboden;
 3. op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd;
 4. ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.
 1. In alle gevallen, zoals genoemd in dit lid 1 van dit artikel, is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar zonder dat DITT tot enige schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever zal DITT in dat geval volledig schadeloos stellen, onder meer ter zake van winstderving.
 2. In alle gevallen waarin opdrachtgever er serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens DITT niet te kunnen nakomen, waaronder mede begrepen de in dit artikel genoemde gevallen, alsmede indien opdrachtgever voornemens is Nederland metterwoon te verlaten, is opdrachtgever verplicht DITT daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te
 3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van DITT passende zekerheid heeft

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door DITT aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen, met inbegrip van eventuele renten, boetes en kosten, wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze
 2. DITT is bevoegd om in één van de gevallen, zoals omschreven in artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden, de geleverde zaken die overeenkomstig lid 1 van dit artikel haar eigendom zijn gebleven, op kosten van de opdrachtgever terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
 3. Voor zover nodig wordt DITT beschouwd als door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. Zaken, vermeld op onbetaalde facturen en aanwezig bij opdrachtgever, worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het eigendomsvoorbehoud te vallen.
 4. Kunde is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van DITT te leveren.
 5. Kunde is eveneens verplicht DITT, op haar eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die opdrachtgever op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan DITT om dit pandrecht tot stand te brengen. Deze Algemene Voorwaarden gelden als de vereiste onderhandse akte daartoe en de datum van de desbetreffende factuur geldt als de datum waarop het pandrecht is verleend zolang de akte(n) niet is/zijn geregistreerd.
 6. Beslag door derden of dreiging daarmee waardoor uitoefening van het eigendomsrecht dan wel het eerste pandrecht van DITT wordt verhinderd of belemmerd zal door de opdrachtgever onverwijld worden gemeld aan DITT.

 

Artikel 15 Garantie

 1. Onder de bepalingen hierna vermeld garandeert DITT dat gedurende een periode van drie maanden na (deel)oplevering de aan opdrachtgever geleverde zaken met betrekking tot het gebruikte materiaal en het werk voldoen aan de overeengekomen specificaties en de redelijkerwijs te stellen eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
 2. Gebreken zal de opdrachtgever uiterlijk binnen acht dagen nadat hij ze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk aan DITT bekend
 3. Garantie is uitgesloten indien niet tot genoegen van DITT is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.
 4. Kunde heeft geen recht op garantie indien en voor zover hij jegens DITT zijn verplichtingen niet nakomt. Kunde wordt niet van zijn, uit deze overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen jegens DITT ontheven door het beweerdelijk niet- nakomen van de garantieverplichtingen van DITT.
 5. Het recht op garantie vervalt in de volgende gevallen:
  1. bij door de opdrachtgever voorgeschreven dan wel goedgekeurde constructies of materialen of bij door of namens de opdrachtgever geleverd materiaal of uitgevoerde delen van het werk;
  2. indien sprake is van niet normaal gebruik of als niet voldaan is aan de vereiste omgevingscondities als temperatuur en vochtigheid;
  3. bij uitvoering van het werk in ruimten voordat deze zijn opgeleverd aan de opdrachtgever;
  4. als het betreft glas, opschriften, verkleuringen van hout en andere materialen en verlichting;
  5. indien niet stipt de voorschriften voor gebruik en bediening en/of energietoevoer zijn nageleefd;
  6. bij natuurlijke slijtage;
  7. bij niet opvolgen van instructies aangaande gebruik van het werk. Bij levering van zaken geldt dit bovendien eveneens voor instructies aangaande plaatsing en opstelling.
 6. De garantieverplichting van DITT bestaat uit het kosteloos herstellen of vervangen van door DITT ondeugdelijk bevonden onderdelen of, te hare keuze, het opnieuw leveren van de gereclameerde zaken. In geval van toeleveringen strekt de garantieplicht niet verder dan die van de
 7. Van de garantieverplichting zijn uitdrukkelijk alle adviezen door DITT uitgebracht uitgesloten en worden geacht te zijn verwerkt in de specificaties als onder lid 1 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van DITT beperkt zich tot de directe schade als gevolg van schuld of nalatigheid aan de zijde van DITT met uitsluiting van iedere gevolgschade. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DITT of haar leidinggevende werknemers.
 2. DITT is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van haar (niet- leidinggevende) werknemers of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Ook de werknemers zelf zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan zoals hiervoor omschreven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid voor schade is gelimiteerd tot het netto factuurbedrag.
 3. Kunde vrijwaart DITT alsmede de werknemers van DITT tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever, ter zake van schade als gevolg van door DITT geleverde diensten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van opdrachtgever, ondergeschikten van opdrachtgever of van anderen die opdrachtgever in het kader van met een derde gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt. Dit geldt ook indien dit productaansprakelijkheid betreft.
 1. DITT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen, waaronder mede bestaan verstrekte tekeningen d.
 2. DITT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in gegevens, stukken, materialen, constructies, werkwijzen etc. of adviezen aan haar door of namens opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. DITT is niet gehouden om de van opdrachtgever of via deze van derden ontvangen gegevens, stukken etc. te toetsen. Kunde staat voor de juistheid van deze gegevens in en vrijwaart DITT voor uit eventuele onjuistheden voortkomende aanspraken van derden. Kunde is gehouden DITT alle schade te vergoeden die zij door de bedoelde eventuele onjuistheden

 

Artikel 17 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van DITT, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van DITT kan worden verlangd, waaronder mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door DITT of door een onderaanneming waarvan wij grond- of hulpstoffen betrekken of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van DITT of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door DITT of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, epidemieën, quarantaine, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij DITT die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van DITT die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 2. Overmacht geeft DITT het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling
 3. Indien zich aan de zijde van DITT een overmacht situatie voordoet zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke
 4. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen twee maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij jegens de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door DITT reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.

 

Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht komen toe aan DITT zonder dat zij uit hoofde daarvan tot enige betaling zal zijn
 2. Kunde verbindt zich jegens DITT om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht in overleg met DITT te vestigen en deze op eerste verzoek over te dragen aan c.q. op naam te stellen van DITT en alle handelingen en formaliteiten te verrichten die daartoe nodig en nuttig
 3. Onverminderd de uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende gebruiksrechten op door DITT verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, documenten en andere gegevens alsmede alle wijzigingen op deze gegevens, behoudt DITT zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
 4. Alle door DITT verstrekte stukken, zoals ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, documenten, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van DITT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
 5. DITT behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

 

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Kunde verbindt zich tot volledige geheimhouding van alles wat hem ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot DITT en/of haar producten en diensten, zulks in de meest ruime zin des woords (derhalve met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ideeën, processen, werkwijzen, werkzaamheden, knowhow en intellectuele en industriële eigendomsrechten), zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen
 2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie en gegevens:
  1. die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een der partijen (direct of indirect);
  2. die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gedane rechterlijke uitspraak;
  3. ten aanzien waarvan DITT schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsverplichting heeft

 

Artikel 20 Overtredingen en boetes

Indien opdrachtgever jegens DITT toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen al dan niet genoemd in deze Algemene Voorwaarden, verbeurt opdrachtgever jegens DITT, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,– per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 500,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DITT op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 21 Personeel

 1. Het is opdrachtgever in beginsel niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van DITT met DITT, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en DITT en gedurende een periode van een jaar na beëindiging daarvan, personeel van DITT in dienst te nemen respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten DITT om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden. Dit verbod geldt eveneens gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de arbeidsrelatie tussen DITT en het beoogde personeelslid.
 1. Indien zonder schriftelijke instemming van DITT door opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in het vorige artikel bedoelde werknemers of kandidaten verbeurt opdrachtgever aan DITT een boete van € 25.000,– per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft, respectievelijk nog

 

Artikel 22 Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met opdrachtgever of deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderd.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van afdeling 1 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Opdracht), met uitzondering van artikel 7:412, tenzij in de wet, de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 24 Geschillen

DITT is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Almelo, één en ander naar vrije keuze van DITT, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

B – BIJZONDER DEEL – VERHUUR EN VERKOOP KANTOORMEUBILAIR

Artikel 1 Algemeen

 1. Het bepaalde in het Algemeen Deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Indien een bepaling in dit Bijzonder Deel uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het Algemeen Deel geldt het bepaalde in het Bijzonder Deel.
 2. Afwijkingen daarvan moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst
 3. Indien en voor zover er twijfel is over strekking of bedoeling van enige bepaling van onze voorwaarden is DITT bereid desgevraagd schriftelijk de gevraagde uitleg te geven.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt de bedrijfsactiviteiten, zoals die door DITT worden verricht, kort gezegd inhoudende de verhuur en verkoop van kantoormeubelen, alles in de meest ruime zin van het
 5. Met opdrachtgever wordt in dit Bijzonder Deel bedoeld de koper en/of huurder.

 

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen worden gedaan en besprekingen en/of onderhandelingen vinden plaats uitgaande van het van toepassing zijn van de onderhavige voorwaarden en met inachtneming van die
 2. De offertes zijn uiteraard steeds vrijblijvend, behoudens voor zover in de offerte anders is aangegeven. Ditzelfde geldt voor alle bij de offerte verstrekte gegevens. Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk is meegedeeld.
 3. Voor het tot stand komen van een overeenkomst is DITT steeds bereid om alle noodzakelijk geachte informatie te verstrekken zodat alle van belang zijnde aspecten de uiteindelijke overeenkomst betreffende duidelijk zijn. DITT gaat er van uit dat opdrachtgever van zijn kant aan DITT eveneens alle noodzakelijke informatie verschaft zodat DITT van alle van belang zijnde aspecten de uiteindelijke overeenkomst betreffende op de hoogte

 

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst in het kader van de verkoop of verhuur van kantoormeubilair komt tot stand zodra DITT een rechtsgeldig getekende opdracht hebben
 2. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door DITT bevestigd
 3. Bij elke overeenkomst geldt dat deze van de zijde van DITT slechts wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van DITT – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. In dat geval wordt opdrachtgever uiteraard in de gelegenheid gesteld op deugdelijke wijze de kredietwaardigheid aan te
 4. DITT is voorts gerechtigd om na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren zekerheid te eisen, dat er aan de betalingsverplichtingen zal worden voldaan.

 

Artikel 4 Huurvoorwaarden

 1. Indien sprake is van een overeenkomst van verhuur verplicht opdrachtgever zich tot het in ontvangst nemen van de goederen op datum van aflevering. Dat moment geldt als aanvang van de huur. DITT zal de afgesproken levertijd in acht nemen doch is niet

 

aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door vertraging buiten zijn invloedsfeer.

 1. De huur eindigt op het moment dat DITT de goederen retour haalt. Aflevering en retourhalen geschiedt uitsluitend op werkdagen en wel tijdens kantooruren.
 2. Als minimale huurperiode geldt 4 weken. DITT is gerechtigd bij orders tot een door DITT te bepalen bedrag voor die eerste 4 weken een eenmalige toeslag in rekening te brengen.
 3. De verschuldigde huursom is na afloop van de eerste 4 weken steeds per week verschuldigd waarbij gedeelten van een week als hele week berekend worden.
 4. DITT is gerechtigd om na afloop van het kalenderjaar de huurprijs aan te passen op grond van het
 5. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een door opdrachtgever te hanteren opzegtermijn van 10 werkdagen. Kunde dient de huur schriftelijk op te
 6. Uiteraard verleent DITT in geval van gebreken, die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik, service.
 7. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het gehuurde zelf te wijzigen of te verplaatsen. Kunde dient DITT daartoe opdracht te geven. De met de werkzaamheden gepaard gaande kosten worden opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening
 8. Als opdrachtgever bent u aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, aan het gehuurde en indien herstel onmogelijk is, is de nieuwwaarde
 9. Het is verboden om in of aan het gehuurde een wijziging aan te brengen en/of aan het gehuurde enige reparatie te verrichten, dan wel deze handelingen door derden te doen verrichten. Kunde is derhalve verplicht eventuele reparaties op zijn eigen kosten door DITT te laten
 10. Kunde is verplicht het gehuurde in eigen beheer te houden en het te behandelen en te bewaren als een goed huisvader.
 11. Kunde dient DITT te allen tijde toegang te verschaffen om het gehuurde te kunnen inspecteren.
 12. Kunde dient DITT onmiddellijk schriftelijk te informeren, indien er surséance van betaling wordt aangevraagd en/of er een faillissement op handen is en/of derden beslag hebben gelegd op het gehuurde.
 13. Uiteraard mag opdrachtgever het gehuurde niet aan derde(n) verhuren en/of verkopen en/of anderszins belasten.
 14. Kunde dient te zorgen voor een deugdelijke verzekering tegen alle van buiten komend onheil en wel op basis van de nieuwwaarde, zoals te doen gebruikelijk bij een inboedel- en/of
 15. Op de dag waarop de huurovereenkomst een einde neemt, is opdrachtgever verplicht het gehuurde aan DITT terug te geven in dezelfde staat waarin het gehuurde bij opdrachtgever is afgeleverd. Normale slijtage daaronder uiteraard niet

 

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, af magazijn, exclusief B.T.W., administratiekosten, verzendkosten, verzekeringskosten, invoerrechten en andere heffingen of belastingen en worden vermeld in Nederlandse
 2. Voor een overeengekomen prijs geldt dat DITT deze prijs zo nauwkeurig mogelijk heeft bepaald en zich daarbij heeft gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende en bekende desbetreffende kosten. In geval een van die kostprijsfactoren in bijzondere mate wijzigt, dan zal DITT daarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen en in overleg treden omtrent de gevolgen daarvan voor de oorspronkelijke prijs.

 

 1. Indien opdrachtgever na opgave van DITT niet binnen de alsdan te stellen termijn van ten hoogste 10 werkdagen schriftelijk heeft medegedeeld niet akkoord te gaan met de voorgestelde prijswijziging dan geldt hetgeen te zake door DITT is medegedeeld en komt de aldus ontstane nieuwe prijs in de plaats van de
 2. In geval van prijswijziging, welke binnen de gestelde termijn niet door opdrachtgever wordt geaccepteerd, behoudt DITT zich uiteraard het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dan wel op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te
 3. Indien er sprake is van een prijswijziging ten gevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid waaraan beide partijen zich uiteraard te houden

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De order wordt door DITT uitgevoerd overeenkomstig de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, althans overeenkomstig de door opdrachtgever verstrekte schriftelijke
 2. Verzending van geleverde goederen vanaf magazijn geschiedt voor rekening en risico van
 3. Indien door DITT voor de verpakking en/of het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking zijn gesteld of door een derde al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar het door DITT opgegeven adres, bij gebreke waarvan opdrachtgever aan DITT vervangende schadevergoeding verschuldigd

 

Artikel 7 Termijnen

 1. Door DITT opgegeven en vastgelegde termijnen zijn behoudens nadrukkelijke schriftelijke vastlegging daarvan geen fatale termijnen.
 2. DITT streeft ernaar binnen de overeengekomen termijn te leveren en zal opdrachtgever tijdig berichten, indien deze termijn niet gehaald
 3. Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht heeft DITT het recht de prestatie op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie
 4. Indien opdrachtgever DITT na het verstrijken van de overeengekomen termijn alsnog een fatale termijn stelt dan dient opdrachtgever daarbij boven de overeengekomen termijn een termijn van tenminste 15 werkdagen in acht te
 5. DITT acht zich overigens pas dan in verzuim indien opdrachtgever DITT daarvan schriftelijk in gebreke heeft

 

Artikel 8 Betaling

 1. Facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te worden voldaan contant bij aflevering maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking – behoudens voor geval er sprake is van een door DITT schriftelijk erkende opeisbare vordering van de opdrachtgever – en op de wijze zoals op de factuur
 2. De, op de bank- of giroafschriften van DITT, aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling. De betaling strekt overigens steeds ter voldoening van de door opdrachtgevers verschuldigde rente alsmede de door DITT gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande
 3. Indien zonder schriftelijk protest van de opdrachtgever 8 werkdagen verstreken zijn na verzending van de factuur gaat DITT er van uit, dat opdrachtgever zich met de factuur kan verenigen.
 4. In geval dat opdrachtgever:

 

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag gelegd wordt op het geheel of een gedeelte van het eigendom;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. een op grond van de wet of anderszins op opdrachtgever rustende verplichting ten opzichte van DITT niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. besluit tot staking c.q. overdracht van de onderneming van opdrachtgever of een belangrijk gedeelte daarvan;

heeft DITT het recht alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en wordt al het op dat moment aan DITT verschuldigde direct opeisbaar. DITT is dan ontslagen van de verplichting tot presteren, uit welke hoofde dan ook.

 1. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgehad is opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2 %.
 2. Voor elke door DITT te zenden aanmaning is opdrachtgever de daarvoor door DITT redelijkerwijze steeds vast te stellen kosten verschuldigd. Alle door DITT te maken buitengerechtelijk kosten komen eveneens voor rekening van

Voor wat betreft die kosten geldt dat deze vastgesteld worden overeenkomstig het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en berekend over de hoofdsom te vermeerderen met de verschuldigde rente.

 

Artikel 9 Aanvullende aansprakelijkheidsclausule

DITT is uiteraard verzekerd tegen de normale bedrijfsrisico’s en in voorkomende gevallen is beslissend hetgeen in de desbetreffende polis is opgenomen.

Van geen van de door DITT geleverde goederen is DITT producent zodat door DITT elke vorm van productaansprakelijkheid wordt uitgesloten.