Skip to main content

Onze werkwijze bij consultancy

Wan­neer de ver­eis­ten voor jouw nieuwe kan­toor of pro­ject nog niet vol­le­dig dui­de­lijk zijn, staan we vanaf het begin van het tra­ject klaar om advies te geven. We han­te­ren spe­ci­a­le metho­die­ken, waar­on­der onze eigen ont­wik­kel­de soft­wa­re voor Work­pla­ce Con­sul­tan­cy en Buil­ding Con­sul­tan­cy, work­shops en sur­veys. Met behulp van de juiste para­me­ters kunnen we snel inzicht krij­gen in de moge­lijk­he­den van het pand en de beste keuzes voor jouw pro­ject. Deze aanpak is bij­zon­der waar­de­vol voor gebouw­ei­ge­na­ren en multi-tenant pro­jec­ten, waar­bij we advies geven over de meest effec­tie­ve bouw­kun­di­ge ingre­pen om het pand opti­maal in te delen.

Home > Werk­wij­ze > Con­sul­tan­cy Werk­wij­ze

Workplace Consultancy

Deze metho­de richt zich voor­na­me­lijk op gebou­wen en gebouw­ei­ge­na­ren. Met behulp van onze eigen work­pla­ce intel­li­gen­ce soft­wa­re maken we op basis van rele­van­te para­me­ters de moge­lijk­he­den van een pand inzich­te­lijk. Op deze manier kunnen we slimme aan­pas­sin­gen aan­be­ve­len aan ont­wik­ke­laars en samen de opti­ma­le basis cre­ë­ren voor elke eind­ge­brui­ker. We zijn dus al in een vroeg sta­di­um betrok­ken om advies te geven.

Building Consultancy

Met Buil­ding Con­sul­tan­cy rich­ten we ons op het cre­ë­ren en posi­ti­o­ne­ren van de best moge­lij­ke kan­toor­ge­bou­wen. Onze stra­te­gi­sche aanpak garan­deert dat jouw kan­toor­ge­bouw uit­blinkt in zowel kwa­li­teit als func­ti­o­na­li­teit en opti­maal aan­sluit bij de wensen van toe­kom­sti­ge huur­ders. We posi­ti­o­ne­ren jouw vast­goed­ob­ject als een gewil­de loca­tie in de com­pe­ti­tie­ve markt van kan­toor­ver­huur.

Meer consultancy

PVE check­list
Door jullie orga­ni­sa­tie gerich­te vragen te stel­len over jullie hui­di­ge werk­om­ge­ving en de gewens­te werk­om­ge­ving, komen we tot pas­sen­de inzich­ten voor jullie nieuwe werk­om­ge­ving.

  • Duur­zaam­heids­am­bi­tie check­list
  • We inven­ta­ri­se­ren samen hoe we jullie werk­om­ge­ving op de best moge­lij­ke manier duur­zaam kunnen maken, zodat jullie kan­toor klaar is voor de toe­komst.

Work­shop

  • Fit Out work­shop
    Samen met een team vanuit Ditt en jullie orga­ni­sa­tie brain­stor­men we over de juiste en meest effi­ci­ën­te inde­ling. Alle wensen en eisen worden dui­de­lijk bespro­ken en ver­vol­gens ver­wer­ken we deze in een pas­send advies. Van daar­uit kunnen we verder gaan met het ont­wer­pen van het design.
  • Look and feel work­shop
    Samen met een team van Ditt en jullie orga­ni­sa­tie werken we aan het visu­a­li­se­ren van de uit­stra­ling die per­fect bij jullie en de orga­ni­sa­tie past.

Sur­veys
We zetten een online vra­gen­lijst uit onder alle betrok­ken sta­ke­hol­ders bij het pro­ject. Hierin stel­len we gerich­te vragen over de hui­di­ge en gewens­te manier van werken. Dit kan bij­voor­beeld gaan over hybri­de werken en de ver­eis­te func­ties van het kan­toor.

Neem contact met ons op!

Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan