Skip to main content

Gebouw herontwikkeling door Ditt. Officemakers: de succesvolle transformatie van jouw kantoorgebouw

Bij Ditt zetten we ons graag in voor het cre­ë­ren van duur­za­me kan­toor­om­ge­vin­gen. En een duur­zaam kan­toor gaat bij ons veel verder dan alleen het ver­min­de­ren van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk. In zo’n kan­toor­om­ge­ving staat het wel­zijn van de mede­wer­kers name­lijk voorop en is er veel aan­dacht voor hun gezond­heid en werk­ge­luk. Een vorm van duur­zaam­heid die van onschat­ba­re waarde is voor elk bedrijf.

Wan­neer wij aan de slag gaan met een kan­toor­ont­werp, zetten wij de mens cen­traal. Een kan­toor­om­ge­ving waarin mensen zich pret­tig voelen en die aan­toon­baar bij­draagt aan hun wel­be­vin­den, vinden wij belang­rijk. Daar­bij is deze aanpak ook echt een inves­te­ring in de toe­komst van het bedrijf. Een geluk­ki­ge en gezon­de col­le­ga is ten­slot­te ook een pro­duc­tie­ve en suc­ces­vol­le col­le­ga.

Gebouw herontwikkeling door Ditt. Officemakers: de succesvolle transformatie van jouw kantoorgebouw

Bij Ditt zetten we ons graag in voor het cre­ë­ren van duur­za­me kan­toor­om­ge­vin­gen. En een duur­zaam kan­toor gaat bij ons veel verder dan alleen het ver­min­de­ren van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk. In zo’n kan­toor­om­ge­ving staat het wel­zijn van de mede­wer­kers name­lijk voorop en is er veel aan­dacht voor hun gezond­heid en werk­ge­luk. Een vorm van duur­zaam­heid die van onschat­ba­re waarde is voor elk bedrijf.

Wan­neer wij aan de slag gaan met een kan­toor­ont­werp, zetten wij de mens cen­traal. Een kan­toor­om­ge­ving waarin mensen zich pret­tig voelen en die aan­toon­baar bij­draagt aan hun wel­be­vin­den, vinden wij belang­rijk. Daar­bij is deze aanpak ook echt een inves­te­ring in de toe­komst van het bedrijf. Een geluk­ki­ge en gezon­de col­le­ga is ten­slot­te ook een pro­duc­tie­ve en suc­ces­vol­le col­le­ga.

Gebouw herontwikkeling door Ditt. Officemakers: de succesvolle transformatie van jouw kantoorgebouw

Bij Ditt zetten we ons graag in voor het cre­ë­ren van duur­za­me kan­toor­om­ge­vin­gen. En een duur­zaam kan­toor gaat bij ons veel verder dan alleen het ver­min­de­ren van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk. In zo’n kan­toor­om­ge­ving staat het wel­zijn van de mede­wer­kers name­lijk voorop en is er veel aan­dacht voor hun gezond­heid en werk­ge­luk. Een vorm van duur­zaam­heid die van onschat­ba­re waarde is voor elk bedrijf.

Wan­neer wij aan de slag gaan met een kan­toor­ont­werp, zetten wij de mens cen­traal. Een kan­toor­om­ge­ving waarin mensen zich pret­tig voelen en die aan­toon­baar bij­draagt aan hun wel­be­vin­den, vinden wij belang­rijk. Daar­bij is deze aanpak ook echt een inves­te­ring in de toe­komst van het bedrijf. Een geluk­ki­ge en gezon­de col­le­ga is ten­slot­te ook een pro­duc­tie­ve en suc­ces­vol­le col­le­ga.

Home > Rede­vel­op­ment werk­wij­ze

De voordelen van een office fit out door Ditt

Wat heb je als bedrijf pre­cies aan deze ser­vi­ce? Werk­ple­k­ad­vies zorgt ervoor dat je maxi­maal gebruik­maakt van de beschik­ba­re ruimte en je het kan­toor dus zo effec­tief moge­lijk inricht. Door bij­voor­beeld de lengte van de bureaus aan te passen of het aantal bel­hok­jes te ver­an­de­ren, benut­ten we de gehele opper­vlak­te opti­maal. Ieder­een heeft een eigen werk­plek en er zijn geen loze of over­bo­di­ge ruim­tes meer in de kan­toor­ruim­te.

De voordelen van een office fit out door Ditt

Wat heb je als bedrijf pre­cies aan deze ser­vi­ce? Werk­ple­k­ad­vies zorgt ervoor dat je maxi­maal gebruik­maakt van de beschik­ba­re ruimte en je het kan­toor dus zo effec­tief moge­lijk inricht. Door bij­voor­beeld de lengte van de bureaus aan te passen of het aantal bel­hok­jes te ver­an­de­ren, benut­ten we de gehele opper­vlak­te opti­maal. Ieder­een heeft een eigen werk­plek en er zijn geen loze of over­bo­di­ge ruim­tes meer in de kan­toor­ruim­te.

Voor wie is een fit out door Ditt geschikt?

Vraag je je af of een fit out door Ditt ook geschikt is voor jullie kan­toor? Het ant­woord is ja! Ditt Officemakers ont­werpt en bouwt voor iedere kan­toor­hou­den­de orga­ni­sa­tie. Van belang is dat we tot een dui­de­lijk plan, een plan­ning en een budget komen. Op basis van deze hel­de­re kaders kunnen we ieder­een bij­staan. Klein of groot kan­toor, door heel Neder­land, vast of flexi­bel, effi­ci­ënt of juist heel ambi­ti­eus. We maken graag fan­tas­ti­sche kan­to­ren en maken het liefst zo veel moge­lijk mensen geluk­kig met het resul­taat.

De voordelen van een office fit out door Ditt

Diver­se fac­to­ren zijn van invloed op de kosten van een office fit out. Zo zijn de kwa­li­teit van het gebouw, de instal­la­ties, het ople­ve­rings­ni­veau en de gemaak­te ont­werp­keu­zes van belang. Dit laat­ste kunnen we samen kiezen. In goed over­leg bepa­len we de mate­ri­a­len, type meu­bels, inte­ri­eur­bouw en de kan­toor­stof­fe­ring. Dit samen bepaalt het budget.

Neem snel con­tact voor meer infor­ma­tie over de kosten van jouw pro­ject.

Ervaringen van onze partners

Veel klan­ten gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Ervaringen van onze partners

Veel klan­ten gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Cases over herontwikkeling kantoor

Varrolaan (TreeHouse)

The Grid

Kantoor laten inrichten?
Neem contact met ons op!

Zijn jullie ook toe aan een nieuwe (duur­za­me) kan­toor­in­rich­ting? Een kan­toor inrich­ten voor bedrij­ven is onze exper­ti­se, dus we helpen jullie graag. Bel ons op
020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op
info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan