Skip to main content

Design & Build

Gedu­ren­de het design & build tra­ject bege­lei­den we je vanaf het ont­werp tot aan de rea­li­sa­tie. We nemen alle zorgen weg die gepaard gaan met een ver­hui­zing of ver­bou­wing. We inven­ta­ri­se­ren de pro­ble­men binnen jullie orga­ni­sa­tie en zoeken naar de beste oplos­sing met onze aanpak. Ons voor­stel pre­sen­te­ren we via een op maat gemaakt klant­por­taal, waarin alle gede­tail­leer­de stap­pen staan die we zullen door­lo­pen om het gewens­te eind­re­sul­taat binnen deze kaders te rea­li­se­ren.

Home > Werk­wij­ze > Office Design & Build Werk­wij­ze-oud

Initiatie- en definitiefase

We star­ten het tra­ject met een ken­nis­ma­king, waarin we jullie zo goed moge­lijk willen leren kennen. Op die manier kunnen we jullie wensen en eisen begrij­pen en ont­dek­ken wat jullie als opdracht­ge­ver nodig hebben. Zo gaan we dieper in op de mate­rie door een Pro­gram­ma van Eisen (PVE) op te stel­len.  Hier­mee kunnen we ach­ter­ha­len waar jullie spe­ci­fiek naar op zoek zijn. We wijzen een Client Ser­vi­ce Team aan jullie toe, bestaan­de uit onze spe­ci­a­lis­ten [BM2] die jullie pro­ject zullen rea­li­se­ren! Om jullie pro­ject nog beter in kaart te bren­gen, kunnen we over­scha­ke­len op con­sul­tan­cy, waar­bij we advies kunnen geven op ver­schil­len­de gebie­den.

Consultancy

Deze maat­werk aanpak begint meest­al met een con­sul­tan­cy tra­ject. Is het hui­di­ge pand geschikt voor de komen­de jaren en de gestel­de prog­no­ses? Past het pand dat jullie voor ogen hebben bij de toe­komst­plan­nen van jullie orga­ni­sa­tie? Met behulp van Work­pla­ce Con­sul­tan­cy en Work­pla­ce Intel­li­gen­ce bren­gen we dit in kaart. Om de orga­ni­sa­tie en de iden­ti­teit van het bedrijf zo goed moge­lijk weer te geven in het ont­werp, voeren we sur­veys uit. Deze sur­veys zetten wij onder de ver­schil­len­de teams binnen de orga­ni­sa­tie uit. Daar­naast orga­ni­se­ren we work­shops om de stijl en de wensen voor het kan­toor te inven­ta­ri­se­ren. Dit alles is bedoeld om het toe­kom­sti­ge kan­toor zo effi­ci­ënt moge­lijk in te rich­ten en zo goed moge­lijk te laten aan­slui­ten bij jullie orga­ni­sa­tie, zodat het ook op de lange ter­mijn werk­baar is.

Conceptfase

Op basis van jullie wensen en eisen­pak­ket ont­wik­ke­len we een con­cept en maken we een eerste schets. We cre­ë­ren een mood­board en stel­len een con­cep­tu­eel inde­lings­plan op. Hier­door kunnen we de eerste impres­sies pre­sen­te­ren, zodat jullie als opdracht­ge­ver al een gevoel krij­gen van wat we gaan rea­li­se­ren. Daar­naast maken we een glo­ba­le kos­ten­ra­ming, zodat jullie een idee hebben van de ver­wach­te kosten. Dit alles wordt gedaan met behulp van onze eigen soft­wa­re, waar­mee we snel kunnen han­de­len. Zo krij­gen jullie niet alleen visu­eel, maar ook qua kosten een beeld van wat er te ver­wach­ten is.

Voorlopig & definitief ontwerp

Aan de hand van jullie feed­back op het con­cept en schets­ont­werp werkt de desig­ner aan het defi­ni­tie­ve ont­werp. In deze fase worden alle visu­a­li­sa­ties gede­tail­leer­der en is bij­voor­beeld ook een VR-impres­sie moge­lijk. Met behulp van een VR-bril kun je bijna let­ter­lijk in het nieuwe kan­toor stap­pen. In deze fase ont­wik­ke­len we ook een set tech­ni­sche teke­nin­gen en kijken we naar (maat­werk) meu­bi­lair, ver­lich­ting, deco­ra­tie, AV/Techniek en groen­voor­zie­ning in het pand. Hier­door wordt de begro­ting steeds con­cre­ter en krij­gen jullie een goed beeld van alle mate­ri­a­len en het meu­bi­lair dat gebruikt zal worden in jullie toe­kom­sti­ge kan­toor. Zodra alle even­tu­e­le aan­pas­sin­gen zijn door­ge­voerd en ieder­een tevre­den is met ons ont­werp, gaan we over tot de rea­li­sa­tie van het kan­toor. Dit is mis­schien wel de leuk­ste fase van het pro­ject!

Jullie nieuwe kantoor!

Na de rea­li­sa­tie van jullie nieuwe kan­toor, geven onze desig­ners het geheel de laat­ste stijl­vol­le afwer­king, zodat het kan­toor klaar is om in gebruik te worden geno­men. Na de ople­ve­ring is er gele­gen­heid voor een eva­lu­a­tie en indien nodig worden de laat­ste details aan het kan­toor toe­ge­voegd om het vol­le­dig naar jullie wensen te maken! Op die manier kunnen jullie echt genie­ten van jullie nieuwe werk­plek.

Neem contact met ons op!

Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan