Skip to main content

DNA

Een mooi eind­re­sul­taat komt niet zomaar tot stand. Ons team samen­ge­steld uit diver­se dis­ci­pli­nes pakt een pro­ject met beide handen aan en gaat voor de beste uit­komst. Het ont­wik­ke­len van kan­to­ren en inte­ri­eurs zit ons name­lijk in de genen.
Hoe ons DNA is opge­bouwd? We ver­tel­len het graag!

Home > DNA

Ontwikkelingen

Wij zijn bij Ditt altijd op zoek naar de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen. Daarom teke­nen, cal­cu­le­ren en visu­a­li­se­ren wij kan­to­ren met de door ons zelf ont­wik­kel­de soft­wa­re. Die soft­wa­re biedt een helder inzicht in de moge­lijk­he­den, kosten en plan­ning van een nieuwe kan­toor­in­rich­ting.

Ons karakter

Wat Ditt mede karak­te­ri­seert zijn de eve­ne­men­ten die we orga­ni­se­ren en de maga­zi­nes die we maken. Zo delen we onze kennis over kan­to­ren en inno­va­ties op het gebied van tech­no­lo­gie en duur­zaam­heid. We leren elke dag bij en delen die kennis graag met al wie wil. We cre­ë­ren hier­mee ook een uit­ge­le­zen gele­gen­heid part­ners, beleg­gers, rela­ties, onder­aan­ne­mers en ove­ri­ge sta­ke­hol­ders met elkaar in con­tact te bren­gen.