Skip to main content

Disciplines

Een tref­ze­ke­re kan­toor­in­rich­ting of pro­ject­in­rich­ting maxi­ma­li­seert het succes van een bedrijf. Mede­wer­kers voelen zich pret­tig en halen in een inspi­re­ren­de kan­toor­ruim­te het beste uit zich­zelf. Voor klan­ten vormt een repre­sen­ta­tief kan­toor een visi­te­kaart­je. Het is fijn als je als opdracht­ge­ver geen omkij­ken hebt naar de rea­li­sa­tie van een ont­werp. Samen met jou onder­zoe­ken en bespre­ken we wat moge­lijk is in jouw pand, samen con­cre­ti­se­ren wij jouw wensen. Wens krijgt vorm. Abstract wordt con­creet. Ditt gaat aan de slag met ont­wer­pen en bouwen. Resul­taat: een kan­toor dat jou en je mede­wer­kers één op één past.

Home > Dis­ci­pli­nes

Design & Build bij Ditt

Design & build houdt in dat Ditt ten volle de ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt voor álle fases van een bouw­pro­ject. De onder­zoeks­fa­se, het advies, de cal­cu­la­tie, het ont­werp, de rea­li­sa­tie, de inrich­ting van een kan­toor. In een tra­di­ti­o­neel bouw­pro­ces werken ver­schil­len­de par­tij­en vaak sepa­raat aan de losse onder­de­len van een pro­ject. Zo werkt Ditt niet. Voor ons geen exter­ne advi­seurs. Wij houden het hele tra­ject in eigen hand. In een gestroom­lijnd en beproefd proces komen al onze exper­ti­ses teza­men én ver­ster­ken zij elkaar. Met deze aanpak garan­de­ren we samen­hang, snel­heid, scher­pe prij­zen en kwa­li­teit.

Voor wie werkt Ditt

Ditt levert altijd maat­werk. Wij ont­wer­pen empa­thisch, kunnen goed luis­te­ren en advi­se­ren. Samen met de opdracht­ge­ver ont­dek­ken we welke bele­ving we aan een kan­toor kunnen geven. Elk door ons gere­a­li­seerd kan­toor­ge­bouw krijgt daar­mee een unieke iden­ti­teit.

Zowel gebouw­ei­ge­na­ren en ont­wik­ke­laars als eind­ge­brui­kers van een kan­toor­pand weten ons te vinden.

Gebouw­ei­ge­na­ren kunnen bij ons terecht voor de reno­va­tie of trans­for­ma­tie van een kan­to­ren­com­plex. Eind­ge­brui­kers helpen we met de her­in­rich­ting van bestaan­de kan­toor­ruim­tes. Wij nemen een duik in de orga­ni­sa­tie en advi­se­ren hoe de nieuwe werk­plek het best inge­richt kan worden.