Skip to main content

USP

“Great Offi­ces, Happy People’’. Daar doen we graag ons best voor. We hebben ver­schil­len­de grens­ver­leg­gen­de ele­men­ten ont­wik­keld ten einde dit motto waar te maken en om het hele proces van begin tot eind voor jou zo begrij­pe­lijk en inzich­te­lijk moge­lijk te pre­sen­te­ren.

Home > USP

VR

Geen tegen­val­lers ach­ter­af, want met de befaam­de bril op je neus wandel jij in Vir­tu­al Rea­li­ty als het ware in hoogst eigen per­soon door je nieuwe werk­plek. Wij zijn nog druk bezig met het ont­werp en de bouw, jij loopt op je gemak al rond in het eind­re­sul­taat. Zo kijk je mee, denk je mee, leef je vanaf dag 1 vol ver­trou­wen toe naar de vol­tooi­ing van je nieuwe kan­toor.

Dé Ditt-manier van werken

Mobile Marketing Suite

Onze Mobile Mar­ke­ting Suite pro­mo­veert bezich­ti­gen naar een hoger niveau. Bekijk het ont­werp van jouw pro­ject in 3D, in 360 graden én via VR pre­sen­ta­ties. De door ons een­vou­dig op te bouwen suite is er voor vast­goed­ei­ge­na­ren, idem dito beheer­ders, com­mer­ci­ë­le teams en gebrui­kers.

Duurzaamheid

Het ont­wer­pen van gezon­de en duur­za­me werk­om­ge­vin­gen, waarin mensen graag en veilig ver­blij­ven, nemen we uiterst seri­eus. Door per­ma­nent te blij­ven onder­zoe­ken, te blij­ven leren, te blij­ven ont­wik­ke­len kunnen we jou als opdracht­ge­ver infor­me­ren en advi­se­ren. Zo dragen we bij aan een duur­za­me toe­komst, zowel voor de korte als voor de lange ter­mijn. Binnen Studio Alli­an­ce werken we ook samen aan een betere toe­komst. Dit doen we met de Studio Alli­an­ce ESG Groep. Deze groep is opge­zet om duur­za­me ont­wik­ke­ling te sti­mu­le­ren, een aanpak zonder uit­stoot te pro­mo­ten en de beste werk­me­tho­den uit te wis­se­len binnen de alli­an­tie.

Workshop

Hoe worden de behoef­tes van het kan­toor bepaald? Binnen een werk­plek komen vaak veel ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes samen op één plek en iedere func­tie heeft andere behoef­tes. Om een pret­ti­ge én func­ti­o­ne­le werk­plek te ont­wik­ke­len is hier­voor een work­shop ont­wik­keld in com­bi­na­tie met een werk­plek­spel. Op deze manier helpt work­pla­ce con­sul­tan­cy de juiste keuzes te maken voor je nieuwe werk­plek.

T1

Ditt ont­wik­kelt en per­fec­ti­o­neert vol­le­dig en con­ti­nu de eigen soft­wa­re. Hierin teke­nen, cal­cu­le­ren en visu­a­li­se­ren wij het pro­ject. Zo bieden we een helder inzicht in de moge­lijk­he­den, kosten en plan­ning van jouw nieuwe kan­toor­in­rich­ting. Geen valse belof­tes, geen adder­tjes onder het gras.

DPP Ditt Project Portal / DDP Ditt Design Portal

Volg je hele design & build pro­ject op de voet met alle rele­van­te infor­ma­tie op één plek.

  • Het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kan­toor is een com­plexe onder­ne­ming met veel betrok­ken par­tij­en en deli­ver­a­bles.
  • Ons klant­por­taal geeft een dui­de­lijk over­zicht van alle stap­pen die we samen door­lo­pen. Zo weet jij altijd waar je aan toe bent.
  • Van advies tot ople­ve­ring heb je de meest recen­te infor­ma­tie voor­han­den omdat alle miles­to­nes en docu­men­ten hier cen­traal worden opge­sla­gen.
  • Ook de gemaak­te afspra­ken en gespreks­no­ti­ties zijn te vinden in ons por­taal. Op deze manier ben je van alles op de hoogte.
  • Het Ditt Pro­ject Portal is dé onmis­ba­re scha­kel in een vloei­end design+build pro­ject.