Skip to main content

Onze werkwijze bij een Kantoor Fit-out

Als je op zoek bent naar een inrich­ting voor jouw pand en dui­de­lij­ke kaders hebt, dan is onze Fit-out werk­wij­ze per­fect voor jouw pro­ject. Vooraf is het dui­de­lijk wat je wilt en wat het budget is. Dank­zij onze effi­ci­ën­te pro­ces­sen en geau­to­ma­ti­seer­de soft­wa­re  kunnen we ver­ras­send snel jouw kan­toor­in­rich­ting rea­li­se­ren binnen de gestel­de kaders. En het beste is dat ont­werp- en advies­kos­ten zijn inbe­gre­pen in de prijs van de rea­li­sa­tie. Bij ons fit out tra­ject geldt: No cure, no pay.

Home > Werk­wij­ze > Kan­toor Fit-out Werk­wij­ze

Software

Onze eigen soft­wa­re speelt een belang­rij­ke rol bij de ont­wik­ke­ling van een Fit Out kan­toor. Met deze soft­wa­re kunnen we teke­nen, cal­cu­le­ren en visu­a­li­se­ren, waar­door we direct helder inzicht krij­gen in de moge­lijk­he­den, kosten en plan­ning van jouw nieuwe kan­toor­in­rich­ting. Met dit effi­ci­ën­te proces kunnen we snel een kwa­li­ta­tie­ve kan­toor­in­rich­ting rea­li­se­ren.

Kennismaking: tijd, geld en kwaliteit

Jullie willen op korte ter­mijn jullie kan­toor (her)inrichten. We maken graag kennis en bespre­ken jullie wensen en eisen. Op basis hier­van bepa­len we de kaders voor het te rea­li­se­ren kan­toor. We stel­len een Client Ser­vi­ce Team samen, bestaan­de uit erva­ren pro­fes­si­o­nals van Ditt, die jullie pro­ject zullen aan­pak­ken en rea­li­se­ren.

Visualisaties

Na even­tu­e­le aan­pas­sin­gen aan het schets­ont­werp  maken we een defi­ni­tief ont­werp. Zodra dit is goed­ge­keurd, bren­gen we ons part­ner­net­werk op de hoogte. Op deze manier kunnen we snel over­gaan tot de rea­li­sa­tie van jullie nieuwe kan­toor.

Definitief 3D ontwerp en offerte

Na even­tu­e­le aan­pas­sin­gen aan het schets­ont­werp  maken we een defi­ni­tief ont­werp. Zodra dit is goed­ge­keurd, bren­gen we ons part­ner­net­werk op de hoogte. Op deze manier kunnen we snel over­gaan tot de rea­li­sa­tie van jullie nieuwe kan­toor.

Plannen en uitvoeren

Nadat het defi­ni­tie­ve ont­werp is goed­ge­keurd, geven we groen licht voor de uit­voe­ring. Onze pro­ject­ma­na­ger stelt een plan­ning op en gaat over tot de rea­li­sa­tie van het ont­werp. Dank­zij onze jaren­lan­ge samen­wer­king met een betrouw­baar part­ner­net­werk kunnen we het pro­ject snel toe­ver­trou­wen en uit­voe­ren.

Oplevering

Van harte gefe­li­ci­teerd! Jouw kan­toor is klaar om in gebruik te worden geno­men. We dragen het kan­toor over aan jullie; het werk­ple­zier kan begin­nen!

Nog vragen?
Neem contact met ons op!

Voor meer infor­ma­tie, bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan