Skip to main content

Client Service Teams

Bij Ditt werken we in Client Ser­vi­ce Teams (CST). Dit bete­kent dat er een kern­team aan experts inten­sief samen­werkt aan een pro­ject, van start tot finish. Dit kern­team is samen­ge­steld uit ver­schil­len­de afde­lin­gen en onder­vangt elke fase en elk onder­deel van het Ditt offi­ce­ma­ker-tra­ject. Ont­moet de vaste hoofd­rol­spe­lers van elk CST:

Home > Client Ser­vi­ce Teams

De reis van jouw projecten door onze organisatie

Ons partnernetwerk

Wij hebben de juiste con­tac­ten voor jouw pro­ject

Bij een nieuwe opdracht maken we een selec­tie uit ons eigen part­ner­net­werk. Wie doet wat het best? Uit onze vaste pool van onder­aan­ne­mers zoeken wij de meest geschik­te part­ners voor het schil­der­werk, voor het leggen van vloe­ren, het plaat­sen van wanden, het leve­ren van meu­bels, het con­cre­ti­se­ren van wensen en plan­nen.

We hech­ten veel waarde aan ons grote part­ner­net­werk en kiezen voor samen­wer­kin­gen voor de lange ter­mijn. Wij vragen zeker diver­se offer­tes op om de scherp­ste prijs te krij­gen, doen dat bij voor­keur wél bij part­ners van wie we vanuit de prak­tijk weten wat zij in hun mars hebben. Par­tij­en met wie Ditt regel­ma­tig samen­werkt kennen elkaar door en door, ‘ons kent ons’, dit werkt pret­tig en ver­soe­pelt het bouw­pro­ces aan­zien­lijk. Uiter­aard blij­ven wij altijd alert op ‘nieuw bloed’ en idem dito talent. Door de hechte samen­wer­kin­gen bieden wij echter de facto de garan­tie dat een uit­voe­rend part­ner de capa­ci­teit en de know-how heeft jouw pro­ject ook daad­wer­ke­lijk uit te voeren. Geen beun­ha­zen op de bouw­plaats.