Skip to main content

Ontdek Ditt Officemakers voor kantoorinrichting in Rotterdam

Welkom bij Ditt Officemakers, dé spe­ci­a­list in kan­toor­in­rich­ting in Rot­ter­dam en omge­ving. Wij rea­li­se­ren ons dat het cre­ë­ren van een fijne werk­plek voor je werk­ne­mers ont­zet­tend belang­rijk is. Of je nu een vast­goed­ont­wik­ke­laar bent die een kan­toor­ge­bouw van meer dan 50.000 vier­kan­te meter wil inrich­ten, of een gebouw­ei­ge­naar of grote eind­ge­brui­ker met een bestaan­de kan­toor­ruim­te die een her­in­rich­ting nodig heeft, wij staan voor je klaar.

Met onze kan­to­ren in Amsterdam en Almelo hebben we een sterke basis, maar we zijn actief in heel Neder­land en werken graag samen met part­ners door het hele land. Onze unieke bena­de­ring van pro­ject­in­rich­ting en kan­toor­in­rich­ting in Rot­ter­dam maakt dat wij ons onder­schei­den. 

Ons team van gespe­ci­a­li­seer­de ont­wer­pers, inte­ri­eur­ar­chi­tec­ten, bouw­pro­ject­lei­ders en andere pro­fes­si­o­nals staat klaar om jouw kan­toor om te tove­ren tot een plek waar zowel design als func­ti­o­na­li­teit cen­traal staan.

Home > Con­tact > Ditt Rot­ter­dam

Gespecialiseerde interieurontwerper in Rotterdam

Elke Ditt inte­ri­eur­ont­wer­per in Rot­ter­dam is gespe­ci­a­li­seerd in het cre­ë­ren van unieke kan­toor­in­rich­tin­gen in de stad. Als erva­ren pro­fes­si­o­nals in ons vak stre­ven we ernaar om ver­nieu­wend, fris, duur­zaam en cre­a­tief te zijn in al onze ont­wer­pen. 

Onze tien­tal­len tevre­den klan­ten zijn het bewijs van de kwa­li­teit van onze samen­wer­kin­gen, waar­bij we altijd nauw samen­wer­ken om de beste oplos­sin­gen te vinden voor ieder vraag­stuk. Het eind­re­sul­taat is altijd een werk­plek waar mensen ener­gie van krij­gen en met ple­zier aan het werk gaan. 

Als inte­ri­eur­ont­wer­pers ver­staan we ons vak en weten we pre­cies hoe we het beste uit een kan­toor­ruim­te kunnen halen. Willen jullie ook een unieke kan­toor­in­rich­ting in Rot­ter­dam? Neem dan con­tact op met een Ditt inte­ri­eur­ont­wer­per in Rot­ter­dam en ontdek wat wij voor jullie kunnen bete­ke­nen!

Unieke aanpak door ervaren interieurstylist kantoor

Wij hebben oog voor detail. Onze design & build spe­ci­a­lis­ten trans­for­me­ren jullie kan­toor tot een unieke werk­plek, waar mensen met ple­zier aan het werk gaan. Of je nu behoef­te hebt aan een com­ple­te kan­toor­in­rich­ting, work­pla­ce con­sul­tan­cy of multi-tenant inrich­ting van kan­to­ren, wij bieden de ser­vi­ces die bij jullie wensen aan­slui­ten.

Elke inte­ri­eur­sty­list voor kan­toor van Ditt beschikt over de gave om jullie kan­toor te trans­for­me­ren tot een heer­lij­ke werk­plek, die je met trots pre­sen­teert aan je team en aan bezoe­kers.

Het Rotterdamse Ditt kantoor

Vanuit ons inspi­re­ren­de kan­toor in Rot­ter­dam, geves­tigd in het indruk­wek­ken­de Delft­se Poort-gebouw, werken we al sinds onze oprich­ting aan pro­ject­in­rich­ting in Rot­ter­dam en omge­ving. Ons Rot­ter­dam­se team, bestaan­de uit enthou­si­as­te pro­fes­si­o­nals, heeft trots bij­ge­dra­gen aan de groei van Ditt Officemakers en inmid­dels een uit­ge­brei­de exper­ti­se opge­bouwd op het gebied van kan­toor­in­rich­ting in Rot­ter­dam.

Naast onze gepas­si­o­neer­de inte­ri­eur­ont­wer­pers hebben we een flexi­bel team van spe­ci­a­lis­ten dat ervoor zorgt dat het hele pro­ject soepel ver­loopt. We helpen jullie dus graag met com­ple­te tra­jec­ten rond kan­toor­in­rich­ting, maar ook met:

  • Bouw­pro­ject­lei­ders en cal­cu­la­to­ren
  • Advi­seurs en inter­ne pro­ject­ma­na­gers
  • Onder­steu­ning op het gebied van admi­ni­stra­tie, IT en inkoop
  • Flexi­bel team van bouw­kun­di­ge advi­seurs

We laten je graag ken­nis­ma­ken met onze ‘Great Offi­ces, Happy People’-men­ta­li­teit. Tij­dens een bezoek aan ons kan­toor krijg je een goed beeld van wat we voor júllie kan­toor kunnen bete­ke­nen. Onze erva­ren team­le­den staan voor jullie klaar om te advi­se­ren en met jullie mee te denken.

Kantoor laten inrichten in Rotterdam en omgeving?
Neem contact met ons op!

Als jullie op zoek zijn naar een spe­ci­a­list voor kan­toor­in­rich­ting in Rot­ter­dam, hoeven jullie niet verder te zoeken. Bij Ditt Officemakers zorgen we ervoor dat ieder detail klopt, van het opti­ma­li­se­ren van de ruimte-inde­ling tot het selec­te­ren van de meest com­for­ta­be­le en stijl­vol­le meu­bels.

Wij gelo­ven sterk in de kracht van een goed ont­wor­pen werk­om­ge­ving. We onder­steu­nen jullie dan ook niet alleen met het cre­ë­ren van een esthe­tisch aan­trek­ke­lij­ke ruimte, maar ook van een func­ti­o­ne­le en effi­ci­ën­te omge­ving.

Willen jullie meer weten over onze aanpak op het gebied van pro­ject­in­rich­ting in Rot­ter­dam? Kom dan langs op ons kan­toor, gele­gen in het pres­ti­gi­eu­ze gebouw Delft­se Poort. We ver­tel­len jullie graag meer over ons unieke ver­haal en kunnen uit­ge­breid ingaan op hoe we jullie kan­toor kunnen trans­for­me­ren.

Neem con­tact met ons op via onder­staan­de gege­vens:

Ditt Officemakers Rot­ter­dam
Weena 505 (cen­tra­le hal)
3013 AL Rot­ter­dam
Tel: 020–575 30 78
Email: info@ditt.nl

Ope­nings­tij­den:
maan­dag t/m vrij­dag: [9.00 — 17.00] uur

Wil jij ook een inspi­re­ren­de werk­om­ge­ving waar succes gedijt? Neem van­daag nog con­tact met ons op en zet de eerste stap naar jullie nieuwe kan­toor­in­rich­ting in Rot­ter­dam!

*” geeft ver­eis­te velden aan

 

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Kom binnen!