Skip to main content

In deze nieuwe serie blog­posts, geven we DIT­Ters het woord. Zij ver­tel­len over zich­zelf en hun werk. Pro­jectar­chi­tect Hrvoje Jozic bijt het spits af.  

“Ik ben een Ita­li­aan­se archi­tect. Ik heb mijn Master gehaald in Vene­tië en in 2015 kwam ik naar Neder­land. Nadat ik twee jaar vooral had gewerkt aan reno­va­ties van grach­ten­pan­den, zocht ik een nieuwe uit­da­ging. Iets waar­bij ik niet alleen met monu­men­ta­le panden aan de slag kon, maar ook met kan­to­ren en publie­ke ruim­tes. Die com­bi­na­tie van his­to­risch en modern, van de aller­nieuw­ste func­ties in vaak wat oudere gebou­wen, vind ik gewel­dig.”

Professionele en persoonlijke groei


“Ik ben bij Ditt begon­nen in 2017. In die vier jaar zijn we onze ont­wer­pen op steeds inno­va­tie­ve­re manie­ren gaan visu­a­li­se­ren. Daar­door kunnen we onze ideeën tegen­woor­dig nog beter uit­leg­gen en pre­sen­te­ren. We hebben ook een breder klan­ten­be­stand gekre­gen, met gro­te­re en meer uit­da­gen­de opdrach­ten. Ook mijn eigen rol is ver­an­derd: ik heb me kunnen ont­wik­ke­len van tech­nisch onder­steu­ner tot 3D-spe­ci­a­list en pro­jectar­chi­tect.”

“Hét ver­schil tussen Ditt en andere bedrij­ven? Dat we inno­va­tief design com­bi­ne­ren met hel­de­re, over­tui­gen­de com­mu­ni­ca­tie.”

 

“We werken nauw samen met aan­ne­mers en make­laars, om gebou­wen en omge­vin­gen een nieuwe bestem­ming te geven, vanaf de con­cept­fa­se tot aan de laat­ste details. In dat tege­lijk nauwe en soe­pe­le con­tact zit mis­schien wel hét ver­schil tussen Ditt en andere bedrij­ven: we steken niet alleen veel tijd en ener­gie in het pre­sen­te­ren van onze ont­wer­pen, maar ook in de com­mu­ni­ca­tie gedu­ren­de het hele pro­ject.”

Het belang van een sterk concept


“Dat is de belang­rijk­ste les die ik hier heb geleerd. Com­mu­ni­ca­tie is cru­ci­aal in elke fase van het pro­ject. Hoe goed je ont­werp ook is, en hoe uniek je ideeën: je moet ze kunnen pre­sen­te­ren en erover kunnen over­leg­gen. Pas als je een sterk con­cept hebt, goede visu­a­li­sa­ties en een helder en over­tui­gend ver­haal, kun je écht grote stap­pen zetten. Dat is wat we de afge­lo­pen vijf jaar hebben gedaan, en wat we ook de komen­de vijf jaar blij­ven doen, nog beter en inno­va­tie­ver.”